Szkolenia / Administracja publiczna, Biznesowe specjalistyczne

Analiza ekonomiczna i finansowa projektów

Szkolenie z analizy ekonomiczno-finansowej projektów pozwala zdobyć umiejętności niezbędne do przygotowania analizy opłacalności inwestycji i przygotowania finansowych części studiów wykonalności oraz audyt / kontrolę projektów.

Cele szkolenia:

Cele szkolenia:
• Zapoznanie uczestników z zasadami analizy ekonomiczno – finansowej projektów,
• Nabycie umiejętności, w zakresie analizy opłacalności inwestycji,
• Nabycie umiejętności w zakresie przygotowywania finansowych i ekonomicznych części studiów wykonalności,
• Nabycie umiejętności umożliwiających samodzielnie przeprowadzać wstępne analizy bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
• Nabycie umiejętności umożliwiających samodzielną ocenę kondycji przedsiębiorstwa oraz projektu.

Korzyści dla uczestników:

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik:
• Potrafi identyfikować i interpretować wskaźniki efektywności finansowej i ekonomicznej projektu.
• Potrafi opracować, przenalizować i ocenić finansową i ekonomiczną część Studium wykonalności.
• Potrafi samodzielnie przeprowadzać analizę bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych

Program szkolenia:

Analiza finansowa (w tym: nakłady inwestycyjne, kalkulacja kosztów operacyjnych, rachunek zysków i strat, skreślenie luki w finansowaniu, źródła finansowania, rentowność przedsięwzięcia);
• sporządzanie założeń do analizy finansowej,
• budowanie projekcji przepływów pieniężnych,
• wyliczenie zmian wartości pieniądza w czasie,
• tworzenie komputerowego modelu finansowego projektu w arkuszu kalkulacyjnym – opcjonalnie,
• ustalenie poziomu wsparcia projektu ze środków pomocowych z uwzględnieniem wskaźnika luki w finansowaniu zgodnie z wytycznymi dla okresu wdrażania funduszy na lata 2014 – 2020,
• wyliczenie luki w finansowaniu,
• określenie finansowej efektywności inwestycji,
• wyliczanie NPV i IRR,
• weryfikacja finansowej wykonalności inwestycji.

Analiza ekonomiczna (w tym: obliczenie wskaźnika efektywności kosztowej);
• efektywność finansowa a efektywność ekonomiczna projektu,
• proces podejmowania decyzji w wymiarze finansowym i ekonomicznym – zasadność finansowania środkami publicznymi,
• określenie i kwantyfikacja korzyści społecznych,
• metody i techniki wyliczania kosztów i korzyści społecznych.

Trener prowadzący: dr Maciej Szczepańczyk
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:

Pobierz terminarz szkoleń

Cena szkolenia:

1 600,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

  • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
  • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
  • materiały szkoleniowe w segregatorze
  • certyfikat
  • ciągłą przerwę kawową
  • lunch
  • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

  • Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa