Szkolenia / Administracja publiczna, Kadry i płace, Prawo

Doręczenia elektroniczne / e-doręczenia

nowy wymiar administracji

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Celem tej ustawy jest zapewnienie dominującego udziału elektronicznego obiegu dokumentów w administracji i obrocie gospodarczym. Ustawa wejdzie w życie zasadniczo z dniem 1 lipca 2021 r. Część jej przepisów wejdzie w życie w terminie późniejszym.

Adresaci:
– profesjonalni pełnomocnicy (np. radcowie prawni, adwokaci, notariusze)
– przedsiębiorcy wpisani do KRS
– przedsiębiorcy wpisani do CEIDG

Program szkolenia:

1. Zmiany w e-doręczeniach w 2021 r. i obowiązywanie od 2022 r.

2. e-doręczenia w JST
• znaczenie potwierdzenia wysłania i otrzymania pisma w postępowaniach,
• na czym polega e-doręczenie,
• od kiedy ustawa wchodzi w życie,
• zakres obowiązywania i wyłączenia,
• zmiany w obiegu dokumentacji i konieczność dostosowania się podmiotu publicznego do zmian,
• wymogi techniczne i organizacyjne do prawidłowego funkcjonowania elektronicznych systemów w administracji,
• praca zdalna lub telepraca w administracji publicznej.

3. Wnoszenie pism do urzędu
• wymogi formalne i wynikające z wewnętrznych unormowań,
• prowadzenie dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej,
• elektroniczna skrzynka podawcza – wymogi i ograniczenia,
• zmiany w prowadzeniu dokumentacji w zakresie: rejestracji, obiegu i przysłania dokumentacji,
• data doręczenia do urzędu,
• potwierdzenie odbioru w wersji elektronicznej i papierowej.

4. Zakres regulacji ustawy
• obowiązek stosowanie e-doręczeń,
• podmioty publiczne i niepubliczne,
• dokument elektroniczny,
• znaczenie adresu do doręczeń elektronicznych i papierowych,
• usługa hybrydowa,
• skrzynka doręczeń elektronicznych i rejestracja doręczenia elektronicznego,
• znaczenie operatorów pocztowych w obiegu dokumentacji.

5. Doręczenia wykorzystaniem wersji elektronicznej
• znacznie posiadania wpisu do bazy adresów do doręczeń,
• doręczenie elektroniczne,
• doręczenie „hybrydowe”,
• pozostałe sposoby doręczeń,

6. Podpis cyfrowy
• rodzaje stosowanych podpisów w administracji od własnoręcznego po elektroniczny,
• znaczenie właściwej formy podpisu lub potwierdzenia dla postępowań administracyjnych,
• weryfikacja podpisów elektronicznych.

7. Co zmieni e-doręczenie w pracach urzędów i organów
• znaczenie możliwości dokonywania wyboru w sposobie prowadzenia korespondencji tj. wersja papierowa czy elektroniczna?
• nowe możliwości dla sposobów pracy i załatwiania spaw w sytuacjach awaryjnych lub szczególnych ( np. pandemia Covid-19),
• możliwości stosowania doręczeń i otrzymywania korespondencji przez całą dobę,
• szansa do skuteczniejsze doręczenia bez konieczności osobistego kontaktu i oczekiwania na usługi operatorów pocztowych,
• racjonalizacja kosztów oraz szybkość prowadzenia korespondencji, ale też wzrost kosztów zapewnienia sprawnej infrastruktury technicznej,
• zagrożenia dla administracji ze strony cyberprzestępczości.

Metody szkoleniowe:

  • online
Trener prowadzący: Pałyga Daniel
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 19.12.2022 do 19.12.2022 ON LINE

Pobierz terminarz szkoleń

Cena szkolenia:

800,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

  • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
  • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

  • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: