Szkolenia / BHP, Kadry i płace, Prawo, Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM

PRAWO PRACY A COVID 19 ON LINE

SZKOLENIE ON LINE

SZKOLENIE ON LINE

Zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami w prawie pracy w 2019 i 2020  w obliczu koronowirusa i wpływu nowej sytuacji na relacje w firmie. Szkolenie ma na celu zapoznanie pracodawcy i osób decydujących o organizacji pracy z uprawnieniami jakie posiadają i jakie obowiązki nadal spoczywają na pracownikach.

Cele szkolenia:

Dla kogo?

Pracodawcy, szefowie firmy, osoby zarządzające, pracownicy działów kadr i płac.

Program szkolenia:

1) Wymogi sanitarne oraz bhp podczas wykonywania pracy

 • jakie obowiazki spoczywają na pracodawcy w zakresie wymagań sanitarnych,
 • zakres obowiazków pracodawcy dotyczących bepzieczeństwa i higieny pracy – wymogi pomieszczeń i środków sanitarnych,
 • wymagania nałożone na pracodowaców w przypadku objęcia zakąłdu obowiazkiem kwarantanny

2) Uprawnienia pracodawcy i obowiązki pracowników

 • możliwość odmowy wykonywanaia pracy określone w Kodeksie Pracy,
 • pozostałe obowiązki pracownika wobec pracodawcy,
 • uparwnienia pracownika

3) Uprawnienia pracowników w zakresie opieki

 • uprawnienia dot. opieki nad dziećmi,
 • możliwość opieki nad innymi członkami rodziny
 • sposoby udokumentowywania opieki i znaczenie decyzji organów publicznych w tym zakresie,

4) Zagadnienia dotyczące powrotów z delegacji pracowników przebywajacych w strefach zagrożenia

 • obowiązek wykonania podróży służbowych,
 • możliwości odmowy wyjazdów służbowych, w tym przeciwdziałanie nadużywaniom tego uprawnienia,

5) Możliwości i ograniczenia pracowników przy wykonywaniu pracy zdalnej lub bez obowiązku osobistego stawiania się do pracy

 • praca zdalna
 • jak wprowadzić telepracę?
 • planowanie i rozliczanie pracy zdalnej,
 • wymogi formalne przy pracy zdalnej np. : ochrona danych osobowych, tajemnica przedsiębiorstwa, mienie powierzone, itd.

 

Część II

Wykonywanie uprawnień pracodawcy

6) Obowiązki pracodawców w zakresie nowej sytuacji w zakresie przepisów wewnątrzzakładowych

 • wprowadzanie zmian w regulaminach pracy,
 • możliwość stosowania zarządzeń pracodawcy
 • formy zawiadiamiania pracowników o zmianach
 • zakres uparwnień jakie moją pracodawcy w okresie kwarantanny lub okreów zminiejszenia zamówień i postojów w pracy

7) Urlopy – zasady udzielania lub odmowy udzielnia urlopu

 • urlopy wypoczynkowe
 • wymagania przy urlopach bezpłatnych,
 • możliwe formy składania wniosków o urlopy
 • możliwość odwołania pracownika z urlopu lub nieudzielenie urlopu

8) Rejestracja czas pracy, a praca zdalna,

 • jak wprowadzić pracę zdalną,
 • jak ewidencjonować czas pracy pracowników wykonujacych pracę zdalną,
 • wprowadzanie dyżurów lub innych form gotowości do wykonywania pracy przez pracowników pozostających w domu,

9) Zatrudnianie cudzoziemców w dobie ograniczeń w ich możliwościach wjazdu na teren RP

 • co zrobić w przypadku, gdyby cudozziemcy nie mogli się stawić do pracy z przyczyn formalnych,
 • jakie mozliwości posiada pracodawca w przypadku trwania procedur zwiażanych z legalizacja pobytu i zapewniania legalności zatrudnienia,
 • konsekwencje naruszenia przepisów

10) Zmiany w firmie w kontekście współdziałania z partnerami społecznymi takimi jak np. związki zawodowe

 • uprawnienia i obowiazki pracodawcy i zwiazków zawodowch podczas zagrożenia zwiazanego z koronowirusem,
 • jakie są możliwości współpracy, a jakie obowiażki pracodawcy w zakresie współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi w przypadku objęcia zakładu wymogami kwarantanny,
 • kiedy należy ustalać przepisy wenątrzzakładowe, a kiedy można/należy wprowadzić unormowania z pominięciem przedstwicieli społecznych,

11) Karanie pracowników w przypadku nieprawidłowego świadczenia pracy lub nadużywania uprawnień związanych z ochrona pracowników

 • kary porządkowe wobec pracowników nadużywajacych zaufania pracodawcy,
 • sposoby dokumnetaownaia stanów faktycznych wymaganaych do ukarania pracownika,
 • względy formalne przy karaniu pracowników,

Metody szkoleniowe:

 • SZKOLENIE ON LINE
Trener prowadzący: Pałyga Daniel
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 11.8.2020 do 11.8.2020 ON LINE

Pobierz terminarz szkoleń

Cena szkolenia:

200,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

 • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
 • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
 • materiały szkoleniowe w segregatorze
 • certyfikat
 • ciągłą przerwę kawową
 • lunch
 • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
 • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

 • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: