Szkolenia / Kadry i płace, Prawo

Prawo pracy 2019 z najnowszymi zmianami

Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktyczne zasady stosowania przepisów powszechnie obwiązujących przepisów prawa pracy z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, stanowisk Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Uczestnicy nabędą umiejętności elastycznego poruszania się w prawie pracy, szybkiego reagowania na zmieniające się sytuacje w organizacji, właściwego komunikowania się z pracownikami w aspekcie najważniejszych instytucji prawa pracy jak zwalnianie i zatrudnianie, czasu pracy, urlopów czy karania i nagradzania.

Cele szkolenia:

Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktyczne zasady stosowania przepisów powszechnie obwiązujących przepisów prawa pracy z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, stanowisk Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.
Uczestnicy nabędą umiejętności elastycznego poruszania się w prawie pracy, szybkiego reagowania na zmieniające się sytuacje w organizacji, właściwego komunikowania się z pracownikami w aspekcie najważniejszych instytucji prawa pracy jak zwalnianie i zatrudnianie, czasu pracy, urlopów czy karania i nagradzania.

Korzyści dla uczestników:

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik:

 • Nabędzie wiedzę na temat obowiązujących przepisów prawa pracy,
 • Nabędzie umiejętności podejmowania czynności zarządczych w granicach obowiązujących reguł prawa pracy, bez obaw o ich naruszanie
 • Nabędzie umiejętności prawidłowej komunikacji z podległymi mu pracownikami, bez obaw o stosowanie praktyk mobbingowych, czy dyskryminacyjnych

Program szkolenia:

1. Zasady zatrudniania na podstawie umowy o Dzieło, umowy Zlecenia i umowy o Pracę
• Kiedy warto stosować Umowa o Pracę na czas określony po zmianie przepisów?
• Dzieło a Zlecenie – różnice wg ZUS, PIP i orzecznictwa sądowego
• Umowy Zlecenia – prezentacja postanowień umowy
• Zlecenie a Umowa o Pracę – różnice wg PIP i orzecznictwa sądowego

2. Wsparcie zatrudnienia – Zatrudnianie cudzoziemców – Podsumowanie zmian 2018
• Zezwolenia na pracę ZMIANY 2018, w tym zezwolenia sezonowe
• Sytuacje niewymagające zezwolenia w 2018 r.
• Współpraca z agencjami – na co zwracać szczególną uwagę?

3. RODO – najnowsze zmiany w zakresie danych osobowych i ich wpływ na procesy rekrutacyjne i kadrowe
• Zmiany w systemie ochrony danych osobowych
• Zasady postępowania z CV dostarczanymi przez kandydatów do pracy
• Dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności
• Pytania zakazane w procesie rekrutacji
• Referencje i zdjęcia kandydatów i pracowników
• zasady zbierania i przetwarzania dokumentacji pracowniczej
• Obowiązki pracodawcy w zakresie RODO
• RODO – a ZFŚS

4. Czas pracy w 2018 roku – wybrane zagadnienia
• Systemy czasu pracy, rodzaje, uwarunkowania, najlepsze rozwiązania dla organizacji
• Nowe obowiązki związane z tworzeniem ewidencji czasu pracy osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych
• Odpowiedzialność osobista za błędne ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy

5. Urlopy
• Urlopy wypoczynkowe
• Urlopy pracowników – rodziców: kluczowe informacje

6. Praca kobiet w ciąży
• Nowe przerwy dla kobiet w ciąży w miejsce obniżenia wymiaru czasu pracy
• Zmiany w zakresie wykazu pracy wzbronionych

7. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
• Klauzule lojalnościowe w treści umów o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
• Czas pracy pracownika szkolonego

8. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

9. Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników
• Tryb nakładania kar porządkowych
• Odpowiedzialność materialna
• Szkoda wyrządzona pracodawcy
• Egzekwowanie odszkodowania od pracownika
• Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi

10. Nowy wiek emerytalny, a stosowanie przepisów o ochronie przedemerytalnej

11. Rozwiązanie stosunku pracy
• Jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem?
• Porozumienie stron – najbardziej bezkonfliktowy sposób rozstania się z pracownikiem?
• Wypowiedzenie umowy
• Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 k.p.)
• Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika
• Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy
• Czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy
• Porozumienie zmieniające
• Wypowiedzenie zmieniające
• Świadectwo pracy, referencje

12. Pracownicze programy kapitałowe – system oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych – NOWOŚĆ

13. Zmiany w sposobie przechowywania akt osobowych oraz ich elektronizacja od 01.01.2019 r.
• rachunek bankowy
• przechowywanie dokumnetacji w wersji papierowej i elektronicznej
• niszczenie dokumnetacji pracowniczej
• tworzenie i przechowywanie kopii dokumentacji

Metody szkoleniowe:

 • miniwykład,
 • prezentacja powerpoint,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • orzecznictwo SN,
 • ćwiczenia grupowe,
 • dyskusja moderowana,
 • studia przypadków,
Trener prowadzący: Pałyga Daniel
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 26.8.2019 do 26.8.2019 Warszawa
od 15.11.2019 do 15.11.2019 Warszawa

Pobierz terminarz szkoleń

Cena szkolenia:

800,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

 • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
 • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
 • materiały szkoleniowe w segregatorze
 • certyfikat
 • ciągłą przerwę kawową
 • lunch
 • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
 • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

 • ul. Łucka 13, 00-842 Warszawa

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: