Szkolenia / Administracja publiczna, Prawo

Prawo zamówień publicznych 2021 Hotel Riviera

3 dniowe szkolenie wyjazdowe

Szkolenie wyjazdowe organizowane w 4 gwiazdkowym Hotel Riviera ul. Nowodworska 32, 05-124 Olszewnica Nowa link do strony http://www.hotelriviera.pl/

Cele szkolenia:

• Analiza przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem analizy porównawczej z dotychczasowymi przepisami.
• Wyodrębnienie kluczowych i najbardziej istotnych zmian w przepisach oraz wskazanie, jakie znaczenie w praktyce będą miały te zmiany.
Zmiana przepisów o zamówieniach publicznych podyktowana była dążeniem do wyeliminowania głównych problemów występujących na rynku zamówień publicznych oraz pełnej implementacji dyrektyw unijnych. Nowa ustawa ma doprowadzić m.in. do podniesienia efektywności udzielania zamówień, zwiększenia udziału sektora MŚP w rynku zamówień publicznych, podniesienia konkurencyjności rynku, wzmocnienia pozycji wykonawców względem zamawiających, poprawienia możliwości odwoływania się wykonawców do KIO, zwiększenia efektywności systemu kontroli.

Korzyści dla uczestników:

• uzyskanie wiedzy w zakresie nowego aktu prawnego stanowiącego podstawę krajowego systemu zamówień publicznych,
• zapoznanie się ze zmianami wynikającymi z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych
• dokonanie analizy porównawczej starych i nowych przepisów,
• rozpoczęcie przygotowania do wdrożenia nowych przepisów w swojej instytucji / firmie.

Program szkolenia:

Wprowadzenie nowej ustawy
1. Cel i kierunek zmian nowej ustawy Pzp.
2. Nowa systematyka projektu ustawy – dookreślenie postulatu w zakresie sposobu dokonywania wydatków publicznych
3. Nowe definicje – zmiany określeń podstawowych pojęć, doprecyzowania
4. Realizacja zamówień publicznych o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych kwota 30 000 euro
5. Wyłączenia z reżimu Pzp.

Przygotowanie postępowania
6. Wstępne konsultacje rynkowe
7. Czynności poprzedzająca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – w tym analiza potrzeb i wymagań
8. Wyodrębnienie i uproszczenie procedury udzielania zamówień poniżej progów unijnych

Zmiany przepisów dotyczących poszczególnych trybów
9. Zmiany w zakresie procedur dwustopniowych i uelastycznienie trybów negocjacyjnych
10. Odformalizowanie trybu zamówienia z wolnej ręki
11. Ogłoszenia i inne dokumenty zamówienia
12. Zmiany w katalogu obligatoryjnych i fakultatywnych przesłanek wykluczenia
13. Zmiany w zakresie polegania na zasobach podmiotów trzecich i podwykonawstwa
14. Reguły w zakresie składania podmiotowych środków dowodowych.
15. Zamiany w procedurze odwróconej
16. Zmiany w przepisach dotyczących kryteriów oceny ofert
17. Terminy związania ofertą – zmiany i doprecyzowanie przepisów
18. Nowe zasady wnoszenia wadium
19. Unieważnienie postępowania -zmiany
20. Nowe zasady komunikowania wykonawców po dokonaniu czynności oceny czy odpowiednio podjęciu decyzji przez zamawiającego
21. Nowe czynności poprzedzające zawarcie umowy

Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej monitorowanie
22. Zmiany w przepisach dotyczących umowy:
• -Zakres obligatoryjnych zapisów w umowie
• -Zakazy w zakresie rażąco nieproporcjonalnego kształtowania niektórych postanowień umowy.
• -Określenie klauzul niedozwolonych w umowie w sprawie zamówienia publicznego.
• -Ugoda i pozostałe zmiany w zakresie umów.
23. Raport z realizacji zamówienia

Usługi społeczne i procedury szczególne
24. Zmiany dotyczące zamówień na usługi społeczne
25. Procedury szczególne – konkurs i zmiany przepisów

Środki ochrony prawnej i kontrola zamówień publicznych
26. Zmiany i nowości w zakresie rozpoznawania odwołań przez KIO
27. Wprowadzenie mechanizmów służących ujednoliceniu orzecznictwa dotyczącego zamówień publicznych
28. Skarga na orzeczenie KIO – zmiany
29. Wprowadzenie przepisów dotyczących systemu i zasad kontroli udzielania zamówień publicznych
30. Wprowadzenie do ustawy regulacji dotyczących postępowania koncyliacyjnego w przypadku sporów powstałych w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego o dużej wartości.
31. Dobre praktyki i rola Prezesa UZP
32. Wzmocnienie roli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorców dokumentów, które będą stanowiły wsparcie dla zamawiających

Naruszenia i ryzyka w zamówieniach publicznych
33. zjawiska systemowe,
34. błędna interpretacja przepisów, w tym przepisów nowej ustawy PZP,
35. czynności prawne mające na celu obejście przepisów prawa zamówień publicznych,
36. działania utrudniające prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w warunkach konkurencyjnych,
37. nieuzasadnione odstępstwo od trybu przetargu nieograniczonego na rzecz trybów niekonkurencyjnych,
38. ograniczanie konkurencji.

Przepisy wprowadzające nową ustawę Pzp.
39. Krótki przegląd najistotniejszych zmian przepisów w innych ustawach, będących konsekwencją wprowadzenia nowej ustawy Pzp.

Harmonogram szkolenia:

Poniedziałek
17.00 – 19.00 zakwaterowanie
19.00 kolacja

Wtorek
09.00 – 10.30 szkolenie
10.30 – 10.50 przerwa na kawę
10.50 – 13.00 szkolenie
13.00 – 14.00 obiad
14.00 – 15.30 szkolenie
19.00 kolacja

Środa
09.00 – 10.30 szkolenie
10.30 – 10.50 przerwa na kawę
10.50 – 13.00 szkolenie
13.00 – 14.00 obiad
14.00 – 15.30 szkolenie
19.00 kolacja

Czwartek
09.00 – 10.30 szkolenie
10.30 – 10.50 przerwa na kawę
10.50 – 13.00 szkolenie
13.00 – 14.00 obiad
14.00 – 15.30 szkolenie
19.00 kolacja

Piątek
08:00 – 09:00 śniadanie
09:00 – 10:00 wykwaterowanie

Trener prowadzący: mec. Barbara Każarnowicz
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:

Pobierz terminarz szkoleń

Cena szkolenia:

2 680,00 zł netto

Rabat:

1500,00 zł + 23% VAT – cena za 3 dni szkolenia, bez noclegu, obejmująca koszt obiadów oraz przerw kawowych, materiałów szkoleniowych

2680,00 zł + 23% VAT – cena podstawowa obejmująca 5 dni, 4 noclegi w pokoju dwuosobowym, pełne wyżywienie od kolacji w dniu poprzedzającym szkolenie do śniadania w dniu po szkoleniu

Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT.

Cena zawiera:

  • Cena podstawowa szkolenia obejmuje: 4 noclegi w pokoju 2-osobowym; noclegi w pokoju 1-osobowym z dopłatą 200 zł, pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe), udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, konsultacje w ciągu 30 dni od zakończenia szkolenia (emailowe)

Miejsce szkolenia:

  • HOTEL**** RIVIERA