Szkolenia / Administracja publiczna, Prawo

Procedury zgłaszania nieprawidłowości w miejscu pracy

Korzyści dla uczestników:

Uczestnik szkolenia:
• rozumie zależności między sferami prawa i moralności w praktyce zawodowej
• porządkuje wiedzę dotyczącą wartości i zasad etycznych w środowisku pracy
• zna specyfikę dylematu etycznego, potrafi rozpoznawać źródła konfliktów o charakterze moralnym oraz wskazuje sposoby radzenia sobie w sytuacjach wymagających etycznie
• rozumie zależności między szczegółowymi regulacjami o charakterze etycznym, w tym m.in. misją i wizją organizacji, kartą kluczowych wartości, kodeksem etycznym (postępowania, dobrych praktyk), szczegółowymi politykami (antymobbingową, antykorupcyjną…), ogólnymi programami etycznymi etc.
• potrafi wskazać główne cele i funkcje procedur zgłaszania nieprawidłowości w miejscu pracy
• potrafi dostosować kształt procedury zgłaszania nieprawidłowości w miejscu pracy do istniejącej infrastruktury prawnej i etycznej.

Program szkolenia:

Etos zawodowy, czyli świat wartości i cnót etycznych w środowisku pracy
• Różne źródła prawa i moralności. Przykłady zachowań zawodowych w perspektywie regulacji etycznych i prawnych. Kłopoty z werbalizowaniem opinii o charakterze moralnym [dyskusja kierowana]
• Specyfika świata wartości i cnót etycznych. Pole odpowiedzialności moralnej na tle hierarchii wartości. Etos zawodowy jako zhierarchizowany katalog cnót etycznych – rozbieżności między światem wartości deklarowanych a światem cnót etycznych [praca warsztatowa w grupach, praca indywidualna]
• Decyzje i dylematy etyczne w praktyce postępowania zawodowego. Sposoby radzenia sobie w sytuacjach etycznie wymagających [dyskusja kierowana, miniprezentacja]

Programy etyczne jako praktyczne narzędzia wspomagające procesy zarządzania w organizacji
• Współczesne tendencje w realizowaniu polityk CSR: raportowanie, certyfikowanie, dialog z interesariuszami, programy etyczne i inne etyczne narzędzia praktycznego wspomagania procesów zarządzania w organizacji [miniprezentacja]
• Charakterystyka wybranych regulacji etycznych stosowanych w praktyce zawodowej: misja i wizja organizacji, karta kluczowych wartości, kodeks etyczny (rodzaje kodeksów etycznych), szczegółowe polityki (antymobbingowa, antykorupcyjna) – funkcje i zależności [analizy przypadków, praca indywidualna i w małych grupach]
• Wewnętrzna organizacja Przedsiębiorstwa / Urzędu – jak zadbać o spójność działań budujących kulturę etyczną / organizacyjną? Stanowiska, Komisje, Działy ds Etyki [miniprezentacja, dyskusja kierowana]

Procedura zgłaszania nieprawidłowości w miejscu pracy: źródła, cele, sposoby organizacji
• Przykłady istniejących procedur zgłaszania nieprawidłowości w miejscu pracy [miniprezentacja]
• Symulacja tworzenia procedury w miejscu pracy – od przyczyny do celu poprzez uporządkowanie istniejących regulacji prawnych i etycznych [praca warsztatowa w zespołach na gotowym scenariuszu]
• Podsumowanie szkolenia: prezentacja i omówienie proponowanych procedur zgłaszania nieprawidłowości w miejscu pracy.

Trener prowadzący: Iwanowski Szymon
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 29.4.2021 do 29.4.2021 ON LINE
od 2.7.2021 do 2.7.2021 ON LINE
od 28.10.2021 do 28.10.2021 ON LINE

Pobierz terminarz szkoleń

Cena szkolenia:

800,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

  • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
  • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
  • materiały szkoleniowe w segregatorze
  • certyfikat
  • ciągłą przerwę kawową
  • lunch
  • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

  • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: