Szkolenia / Osobiste

Radzenie sobie ze stresem i emocjami w życiu i pracy

trening antystresowy

Warsztat, w którym Uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami napięciowymi zarówno w sytuacji ich wystąpienia, jak i z ich skutkami.

Cele szkolenia:

 • Większa świadomość roli emocji w życiu zawodowym i osobistym
 • Poznanie nowych metod i technik radzenia sobie z trudnymi emocjami własnymi i innych ludzi
 • Uświadomienie roli umiejętności społecznych w odnoszeniu sukcesów w pracy zawodowej
 • Autodiagnoza mocnych i słabych stron
 • Wyzwolenie autorefleksji w kwestii wzorców w kontaktach z innymi
 • Wzrost motywacji uczestników do kontynuowania rozwoju osobistego i zawodowego
 • Poprawa jakości pracy i współpracy z innymi
 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu
 • Wzrost zaangażowania i motywacji do budowania poprawnych relacji interpersonalnych
 • Zmiana sposobu myślenia, zmiana podejścia do sytuacji kryzysowych – lepsze radzenie sobie z trudnymi sytuacjami

Korzyści dla uczestników:

 • Świadomość przyczyn własnego stresu w życiu zawodowym i prywatnym.
 • Umiejętność rozpoznawania własnych stresorów – sygnałów stresu,
 • Umiejętność identyfikacji czynników stresujących w otoczeniu zawodowym
 • Przećwiczenie kluczowych metod i technik redukujących stres i zapobiegających przyszłym negatywnym skutkom stresu.
 • Umiejętność pracy z ciałem w celu redukcji stresu i jego skutków.
 • Kompetencje nabywania odporności na stres.
 • Zwiększenie własnej efektywności poprzez świadome wpływanie na swoje emocje i redukcję stresu.
 • Wypracowanie osobistych, uniwersalnych metod radzenia sobie ze stresem

Program szkolenia:

 1. Czym są emocje?
 • Co to są emocje
 • Jakie są rodzaje emocji
 • Po co ludziom w ogóle są potrzebne emocje
 • Jak to się dzieje, że powstają.

Uczestnicy biorą udział w eksperymencie, podczas którego doświadczają różnych, czasem skrajnych, spontanicznych emocji. Następnie wspólnie z trenerem omawiają doświadczenia, podobieństwa i różnice oraz wyciągają wnioski.

 1. Mózg intelektualny i emocjonalny
 • Jak to jest, że jedni kierują się intelektem, a inni emocjami
 • Model podejmowania decyzji przez mózg intelektualny i emocjonalny

Uczestnicy biorą udział w zadaniu, podczas którego poznają poglądowy model podejmowania decyzji przez mózg intelektualny i emocjonalny w sytuacji zagrożenia. Następnie wspólnie z trenerem omawiają na własnych przykładach sposoby podejmowania decyzji w konkretnych sytuacjach oraz wyciągają wnioski.

 

Samoświadomość – wiedza o sobie

 1. Co czuję w różnych sytuacjach.

Zespoły pracujące nadal w 4 podgrupach wypracowują prezentację, której celem jest przedstawienie, jakich 4 temperamenty doświadczają emocji i przeżyć w typowych sytuacjach, oraz z czego wynikają różnice.

 1. Mapa stanów emocjonalnych.

Uczestnicy wykonując zadanie mające na celu zbudowanie mapy swoich negatywnych stanów emocjonalnych oraz zidentyfikowaniu źródeł tych emocji.

 1. „Samozapłon”.

Zadanie polegające na określeniu bodźców, które w zarządzaniu własnymi emocjami przynoszą największe trudności.

 

Samokontrola w procesie zarządzania emocjami

 1. Przeramowanie stanów emocjonalnych.

Zmiana myśli powodującej złość na przeciwną (pozytywną).

Uczestnicy poznają, a następnie ćwiczą na własnych przypadkach model przeramowania stanów emocjonalnych.

 1. Panowanie nad emocjami:
 • Wyciszanie złości

Uczestnicy wypracowują sposoby odizolowania się od bodźców powodujących niechciane emocje w odniesieniu do typologii temperamentalnej.

 • Konfrontacja czyli wyładowanie złości

Planowanie kontrolowanego wybuchu.

 

Radzenie sobie ze stresem

 1. STRES – wpływ interpretacji i przekonań

Uczestnicy poznają model: myśl – emocja – zachowanie/ciało dzięki któremu doświadczą podczas zadania i zrozumieją w jaki sposób sami „produkują” u siebie reakcje napięciowe w wyniku interpretacji i nadawania znaczenia. Zrozumieją podczas doświadczenia „Strach ma wielkie oczy”, że sytuacja stresowa uruchamia u nich zestaw reakcji emocjonalnych, związanych z ich aktualnym stanem psychicznym i przeszłymi doświadczeniami.

 

 1. Model zmiany przekonań z niesprzyjających na korzystne.

Uczestnicy poznają, a następnie ćwiczą na własnych przypadkach model zmiany przekonań z niesprzyjających na korzystne.

 • Samoocena poziomu stresu.

Uczestnicy wykonają test, który zobrazuje z jakim poziomem obciążenia emocjonalnego  (stresu) zmagają się obecnie.

 • Proste metody rozładowujące stres.
 • Oddech jungowski.
 • „Moje magiczne miejsce” – relaksacja z wizualizacją prowadzona
 • Relaksujące westchnienie
 • Technika jazda konna – szybie rozluźnienie całego ciała

 

Uczestnicy otrzymają wskazówki i przećwiczą kilka szybkich metod rozładowywania napięcia emocjonalnego, szczególnie silnego, gdzie nie mają możliwości na działania kompleksowe. Metody do wykorzystania zarówno w domu jak i w trakcie pracy.

 

Inteligencja emocjonalna w kontaktach z innymi ludźmi, empatia

 1. Rozwijanie empatii.

„Odczytywanie” emocji drugiego człowieka z komunikacji niewerbalnej.

Uczestnicy uczą się podczas zadania rozpoznawać stany emocjonalne innych osób przez obserwację ich zachowań.

 1. Co czuję i jak to nazwać.

Uświadamianie sobie własnych emocji i opisywanie ich słowami.

Uczestnicy biorą udział w ekscytującym zadaniu mającym na celu sprawdzenie poziomu swojej wiedzy o doświadczanych przez siebie emocjach. Następnie uczą się właściwie „czytać siebie i innych” oraz głośno nazywać odczuwane i zaobserwowane emocje.

 

Umiejętności społeczne

Gra Consalvo

 1. Określenie elementów które:
 • Wspierały i ograniczały kontrolę emocji
 1. Omówienie roli pracy zespołu i odniesienie ich do pracy w zespołach zadaniowych
 2. Przedstawienie podstawowych kompetencji I diagnoza ich poziomu u uczestników:
 • Utrzymanie optymalnego poziomu emocji
 • Asertywności
 • Wywierania wpływu

Kompetencje emocjonalne w codziennej praktyce zawodowej – wychodzenie z kryzysowych sytuacji i rozwiązywanie problemów.

 1. Techniki pomagające wychodzić z kryzysowych sytuacji oraz rozwiązywać problemy relacyjne.
 • Technika DPI – reagowanie na niesłuszną krytykę
 • Technika ujawniania intencji
 • Demaskowanie aluzji – technika asertywna

Uczestnicy uczą się pracy z technikami– radzeniem sobie z niesłuszną krytyką w sposób zabezpieczający relację oraz radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych dążąc do ochrony siebie oraz do podtrzymania relacji w sytuacji konfliktowej.

Metody szkoleniowe:

 • miniwykład,
 • prezentacja powerpoint,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • ćwiczenia grupowe,
 • dyskusja moderowana,
 • testy i symulacje,
 • studia przypadków,
 • gry symulacyjne i szkoleniowe.
Trener prowadzący: Kinga Baj
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 9.10.2023 do 9.10.2023 Warszawa

Cena szkolenia:

800,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

 • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
 • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
 • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

 • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: