Szkolenia / Administracja publiczna, Kadry i płace, Prawo, Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM

Sygnaliści w funkcjonowaniu pracodawców

ochrona i najnowsze obowiązki pracodawców

Nowy obowiązek dla pracodawców tj. od 17.12.2021 r. podmiot prywatny zatrudniający powyżej 250 pracowników i podmiot publiczny, będą zobligowane do wdrożenia unormowań dotyczących tzw. Sygnalistów. Celem regulacji jest zapewnienia bezpieczeństwa osobom zgłaszającym nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji. Organizacje (firmy prywatne i urzędy) będą zobligowane do stworzenia skutecznych i pewnych rozwiązań dokonywania zgłoszeń nieprawidłowości dla Sygnalistów w zakresie kanałów wewnętrznych jak i właściwych procedur wewnętrznych. Osoby zgłaszające nieprawidłowości będą objęte szczególną ochroną prawną. Ochrona będzie się rozciągała i na podmioty wewnętrzne (np. pracowników, wspólników) jak i na podmioty zewnętrzne (np. stażystów, osoby trzecie). Państwa UE będą zobowiązanedo wdrożenia takiego systemu zabezpieczania i chronienia Sygnalistów, aby było to rozwiązanie skuteczne, a system kar miał zastosowanie odstraszające np. w jednym z projekcie ustawy kary były określane do 60 mln złotych.

Adresaci szkolenia:
Właściciele firm, osoby zarządzające, pracownicy działu kadr i płac, osoby ds. ochrony danych osobowych

Cele szkolenia:

Przygotowanie organizacji do wdrożenia obowiązkowych rozwiązań dotyczących sygnalistów

Program szkolenia:

1) Wymogi formalne
• kto to jest sygnalista, w rozumieniu Polskich rozwiązań
• w jakich terminach organizacje muszą się przygotować do funkcjonowania rozwiązań dotyczących sygnalistów,
• obowiązki pracodawców prywatnych i podmiotów publicznych,
• aktualne rozwiązania funkcjonujące w ustawodawstwie na terenie Polski,
• usytuowanie sygnalistów dla różnych obszarów funkcjonowania organizacji np. finanse i bankowość, zamówienia publiczne, bezpieczeństwo produktów, transport, przestępstwa przeciwko środowisku.

2) Postanowienia ogólne Dyrektywy 2019/1937 z 23.10.2019 r.
• zakres normowania określony w Dyrektywie
• wyłączenia z zakresu działania ww. Dyrektywy,
• sygnalista – status w unormowaniu Europejskim
• definicje wpływające na działalność pracodawców
• warunki objęcia ochroną Sygnalistów

3) Postępowanie wewnętrzne
• znaczenie procedur wewnętrznych i ich „neutralności” dla zgłaszającego
• zgłoszenia wewnętrzne,
• możliwość zastosowania kanałów komunikacji zewnętrznej,
• kolejność dokonywania zgłoszeń i wymogi kanałów wewnętrznych i zewnętrznych do dokonywania zgłoszeń przez Sygnalistów,
• kiedy może nastąpić ujawnienie publiczne nieprawidłowości,

4) Obowiązki pracodawcy po dokonaniu zgłoszenia
• obowiązki co do zachowania poufności,
• możliwy zakres przetwarzania danych osobowych,
• rejestrowanie zgłoszeń i dalsze procedury wymagane od organizacji,

5) Ochrona prawna Sygnalistów
• zakres ochrony przed działaniami odwetowymi np. mobbing, dyskryminacja, pozbawienie pracy, utrudnianie funkcjonowania podmiotów zewnętrznych
• środki wsparcia dla Sygnalistów,
• narzędzia ochrony Sygnalistów wg norm Europejskich,

6) Sankcje za niestosowanie się do Dyrektywy w zakresie krajowym jak i unijnym.

7) Aktualny stan prawny w zakresie projektów ustaw w zakresie wdrożenia na terenie RP Dyrektywy dot. Sygnalistów.

Metody szkoleniowe:

  • online
Trener prowadzący: Pałyga Daniel
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 9.10.2023 do 9.10.2023 ON LINE

Cena szkolenia:

900,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

  • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
  • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

  • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: