Szkolenia / Administracja publiczna, Kadry i płace, Prawo, Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM

Sygnaliści w funkcjonowaniu pracodawców

najnowsze obowiązki pracodawców

Nowy obowiązek dla pracodawców tj. od 17.12.2021 r. podmiot prywatny zatrudniający powyżej 250 pracowników i podmiot publiczny, będą zobligowane do wdrożenia unormowań dotyczących tzw. Sygnalistów. Celem regulacji jest zapewnienia bezpieczeństwa osobom zgłaszającym nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji. Organizacje (firmy prywatne i urzędy) będą zobligowane do stworzenia skutecznych i pewnych rozwiązań dokonywania zgłoszeń nieprawidłowości dla Sygnalistów w zakresie kanałów wewnętrznych jak i właściwych procedur wewnętrznych. Osoby zgłaszające nieprawidłowości będą objęte szczególną ochroną prawną. Ochrona będzie się rozciągała i na podmioty wewnętrzne (np. pracowników, wspólników) jak i na podmioty zewnętrzne (np. stażystów, osoby trzecie). Państwa UE będą zobowiązanedo wdrożenia takiego systemu zabezpieczania i chronienia Sygnalistów, aby było to rozwiązanie skuteczne, a system kar miał zastosowanie odstraszające np. w jednym z projekcie ustawy kary były określane do 60 mln złotych.

Adresaci szkolenia:
Właściciele firm, osoby zarządzające, pracownicy działu kadr i płac, osoby ds. ochrony danych osobowych

Cele szkolenia:

Przygotowanie organizacji do wdrożenia obowiązkowych rozwiązań dotyczących sygnalistów

Program szkolenia:

1) Wymogi formalne
• kto to jest sygnalista, w rozumieniu Polskich rozwiązań
• w jakich terminach organizacje muszą się przygotować do funkcjonowania rozwiązań dotyczących sygnalistów,
• obowiązki pracodawców prywatnych i podmiotów publicznych,
• aktualne rozwiązania funkcjonujące w ustawodawstwie na terenie Polski,
• usytuowanie sygnalistów dla różnych obszarów funkcjonowania organizacji np. finanse i bankowość, zamówienia publiczne, bezpieczeństwo produktów, transport, przestępstwa przeciwko środowisku.

2) Postanowienia ogólne Dyrektywy 2019/1937 z 23.10.2019 r.
• zakres normowania określony w Dyrektywie
• wyłączenia z zakresu działania ww. Dyrektywy,
• sygnalista – status w unormowaniu Europejskim
• definicje wpływające na działalność pracodawców
• warunki objęcia ochroną Sygnalistów

3) Postępowanie wewnętrzne
• znaczenie procedur wewnętrznych i ich „neutralności” dla zgłaszającego
• zgłoszenia wewnętrzne,
• możliwość zastosowania kanałów komunikacji zewnętrznej,
• kolejność dokonywania zgłoszeń i wymogi kanałów wewnętrznych i zewnętrznych do dokonywania zgłoszeń przez Sygnalistów,
• kiedy może nastąpić ujawnienie publiczne nieprawidłowości,

4) Obowiązki pracodawcy po dokonaniu zgłoszenia
• obowiązki co do zachowania poufności,
• możliwy zakres przetwarzania danych osobowych,
• rejestrowanie zgłoszeń i dalsze procedury wymagane od organizacji,

5) Ochrona prawna Sygnalistów
• zakres ochrony przed działaniami odwetowymi np. mobbing, dyskryminacja, pozbawienie pracy, utrudnianie funkcjonowania podmiotów zewnętrznych
• środki wsparcia dla Sygnalistów,
• narzędzia ochrony Sygnalistów wg norm Europejskich,

6) Sankcje za niestosowanie się do Dyrektywy w zakresie krajowym jak i unijnym.

7) Aktualny stan prawny w zakresie projektów ustaw w zakresie wdrożenia na terenie RP Dyrektywy dot. Sygnalistów.

Metody szkoleniowe:

  • online
Trener prowadzący: Pałyga Daniel
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 27.8.2021 do 27.8.2021 ON LINE
od 29.9.2021 do 29.9.2021 ON LINE
od 20.10.2021 do 20.10.2021 ON LINE
od 16.11.2021 do 16.11.2021 ON LINE
od 6.12.2021 do 6.12.2021 ON LINE

Pobierz terminarz szkoleń

Cena szkolenia:

800,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

  • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
  • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

  • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: