Szkolenia / Administracja publiczna, Prawo

Prawo zamówień publicznych 2022

nowe regulacje od 1 stycznia 2021

11 września 2019 Sejm uchwalił nową ustawę Prawo zamówień publicznych. Nowe przepisy wejdą w życie od 1.01.2021 roku. Nowe prawo jest dużo obszerniejsze niż obecnie obowiązujące, a uchwalona ustawa jest nowym aktem prawnym, który zawiera całkiem nowe rozwiązania prawne, dotychczas niewystępujące w krajowym systemie zamówień publicznych.

Zmiana przepisów o zamówieniach publicznych podyktowana była dążeniem do wyeliminowania głównych problemów występujących na rynku zamówień publicznych oraz pełnej implementacji dyrektyw unijnych. Nowa ustawa ma doprowadzić m.in. do podniesienia efektywności udzielania zamówień, zwiększenia udziału sektora MŚP w rynku zamówień publicznych, podniesienia konkurencyjności rynku, wzmocnienia pozycji wykonawców względem zamawiających, poprawienia możliwości odwoływania się wykonawców do KIO, zwiększenia efektywności systemu kontroli.

Cele szkolenia:

• Analiza przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem analizy porównawczej z dotychczasowymi przepisami.
• Wyodrębnienie kluczowych i najbardziej istotnych zmian w przepisach oraz wskazanie, jakie znaczenie w praktyce będą miały te zmiany.

Korzyści dla uczestników:

Korzyści z udziału w szkoleniu:
• uzyskanie wiedzy w zakresie nowego aktu prawnego stanowiącego podstawę krajowego systemu zamówień publicznych,
• zapoznanie się ze zmianami wynikającymi z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych
• dokonanie analizy porównawczej starych i nowych przepisów,
• rozpoczęcie przygotowania do wdrożenia nowych przepisów w swojej instytucji / firmie.

Program szkolenia:

BLOK I
1. Zakres stosowania nowej ustawy Pzp:
• progi kwotowe,
• wyłączenia stosowania ustawy Pzp.

2. Przygotowanie postępowania według nowej ustawy Pzp:
• rola kierownika zamawiającego i komisji przetargowej
• opis przedmiotu zamówienia,
• szacowanie wartości zamówienia,
• ustalenie niektórych warunków zamówienia,
• przedmiotowe środki dowodowe,
• ogłoszenia.

3. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców według nowej ustawy Pzp:
• podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
• warunki udziału w postępowaniu,
• udostępnienie zasobów,
• podmiotowe środki dowodowe.

4. Składanie, otwarcie, ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty według nowej ustawy Pzp:
• składanie ofert,
• otwarcie ofert,
• ocena ofert,
• odrzucenie oferty,
• wybór najkorzystniejszej oferty.

5. Przetarg nieograniczony krok po kroku:
• szacowanie wartości zamówienia,
• ogłoszenia,
• wyjaśnienia i zmiany SWZ,
• przebieg przetargu nieograniczonego,
• dokumentowanie postępowania.

BLOK II
6. Pozostałe tryby udzielania zamówień powyżej progów unijnych:
• przetarg ograniczony,
• negocjacje z ogłoszeniem,
• negocjacje bez ogłoszenia,
• dialog konkurencyjny,
• partnerstwo innowacyjne,
• zamówienia z wolnej ręki.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne:
• zakres zastosowania,
• ogłoszenia,
• kwalifikacja podmiotowa wykonawców,
• tryb podstawowy,
• wybór najkorzystniejszej oferty,
• pozostałe tryby zamówień podprogowych.

8. Umowa w sprawie zamówienia publicznego według nowej ustawy Pzp:
• forma umowy,
• zasady tworzenia umów,
• obowiązkowe elementy,
• zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
• zmiana treści umowy,
• podwykonawstwo.

9. Środki ochrony prawnej według nowej ustawy Pzp:
• odwołanie do KIO,
• skarga do sądu,
• pozasądowe formy rozwiązywania sporów.

Trener prowadzący: mec. Barbara Każarnowicz
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:

Pobierz terminarz szkoleń

Cena szkolenia:

800,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

  • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
  • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

  • ON LINE