Szkolenia / Administracja publiczna, Prawo

Zasady technik prawodawczych

Na szkoleniu uczestnik aktualizuje oraz uporządkowuje wiedzę o źródłach prawa oraz pojęcie aktu prawa miejscowego; miejscu aktu prawa miejscowego w konstytucyjnym systemie źródeł prawa; rodzajach aktów prawa miejscowego; zróżnicowanej prawnej regulacji stanowienia aktów prawa miejscowego i problemach związanych z jej stosowaniem; prawnej regulacji dotyczącej ogłaszania aktów prawa miejscowego; podstawowych zasadach techniki prawodawczej mających zastosowanie przy redagowaniu aktów prawa miejscowego i tzw. przepisów wewnętrznych jednostki samorządu terytorialnego.

Cele szkolenia:

Na szkoleniu uczestnik aktualizuje oraz uporządkowuje wiedzę o źródłach prawa oraz pojęcie aktu prawa miejscowego; miejscu aktu prawa miejscowego w konstytucyjnym systemie źródeł prawa; rodzajach aktów prawa miejscowego; zróżnicowanej prawnej regulacji stanowienia aktów prawa miejscowego i problemach związanych z jej stosowaniem; prawnej regulacji dotyczącej ogłaszania aktów prawa miejscowego; podstawowych zasadach techniki prawodawczej mających zastosowanie przy redagowaniu aktów prawa miejscowego i tzw. przepisów wewnętrznych jednostki samorządu terytorialnego.

Korzyści dla uczestników:

Po szkoleniu uczestnik potrafi zastosować podstawowe środki techniki prawodawczej; sformułować tytuł aktu; sformułować podstawę prawną; ustalić sposób ogłoszenia aktu.
Ma świadomość roli i złożoności postępowania normo dawczego, posiada niezbędną wiedzę w zakresie zastosowania techniki prawodawczej do działalności organów jednostki samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego.

Program szkolenia:

1. Pozycja rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad Techniki Prawodawczej” w systemie źródeł prawa.

2. Akty prawa miejscowego a akty kierownictwa wewnętrznego (charakter norm, adresaci, zakres stosowania).

3. Procedura uchwałodawcza:
a) podmioty, którym może przysługiwać inicjatywa uchwałodawcza,
b) opiniowanie i uzgadnianie projektów aktów prawa miejscowego,
c) elementy uzasadnienia projektu,
d) prace legislacyjne nad projektem.

4. Zasady tworzenia aktu prawa miejscowego:
a) tytuł uchwały,
b) oznaczanie przepisów uchwały i ich systematyzacja,
c) budowa przepisu,
d) użycie spójników,
e) typowe środki techniki prawodawczej,
f) struktura uchwały,
g) układ i postanowienia przepisów merytorycznych,
h) układ i postanowienia przepisów końcowych.

5. Przepisy epizodycznych oraz przepisów przejściowych i dostosowujących dla stanowienia aktów prawa miejscowego.

6. Zmiana uchwały i jej uchylenie – sposób konstruowania przepisów zmieniających; dodawanie nowych przepisów, zastępowanie dotychczas obowiązujących, uchylanie poszczególnych przepisów i całej uchwały.

7. Akty prawa miejscowego zachowane czasowo w mocy (możliwość wprowadzania zmian, utrata mocy obowiązującej).

8. Uchylenie, unieważnienie, wygaśnięcie i utrata mocy obowiązującej uchwały – różnice w pojęciach.

9. Reguły kolizyjne.

10. Oznaczanie przepisów uchwały i ich systematyzacja (paragraf, ustęp, punkt, tiret, podwójne tiret; paragraf, rozdział, dział), na przykładzie wybranych uchwał, w tym uchwał reklamowych.

11. Typowe środki techniki prawodawczej (definicje, skróty, odesłania, odnośniki).

12. Skutki naruszenia „Zasad Techniki Prawodawczej” dla legalności aktów prawa miejscowego omówienie w oparciu o orzecznictwo sądów administracyjnych, analiza wybranych raportów kontrolnych i wystąpień pokontrolnych NIK.

13. I co dalej – wątpliwości w zakresie zamian wprowadzonych przez nowelę Rozporządzenia.

Trener prowadzący: mec. Barbara Każarnowicz
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:

Cena szkolenia:

900,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

  • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
  • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

  • ON LINE