Szkolenia / Kadry i płace, Prawo

Zatrudnianie cudzoziemców w 2022 w dobie coronwirusa

Zatrudnianie expatów w Polsce

Zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców zarówno na podstawie oświadczeń jak i zezwoleń na pracę. Szkolenie zostało przygotowane jako praktyczny poradnik jak zatrudniać dla osób początkujących jaki specjalistów w tym zakresie. Na szkoleniu są przedstawiane praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania nowych uregulowań i najlepszych praktyk wskazywanych przez byłego Inspektora Pracy.

Adresaci:
Pracodawcy, szefowie firmy, osoby zarządzające, pracownicy działów kadr i płac.

Cele szkolenia:

Zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców zarówno na podstawie oświadczeń jak i zezwoleń na pracę. Szkolenie zostało przygotowane jako praktyczny poradnik jak zatrudniać dla osób początkujących jaki specjalistów w tym zakresie. Na szkoleniu są przedstawiane praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania nowych uregulowań i najlepszych praktyk wskazywanych przez byłego Inspektora Pracy.

Korzyści dla uczestników:

Zapoznanie uczestników szkolenia z dotychczasowymi regulacjami dot. zatrudniania obcokrajowców. Wskazanie zagrożeń i odpowiedzialności w przypadku popełnienia błędu, omówienie projektowanych zmian.

Program szkolenia:

1. Najnowsze zmiany wprowadzone w konsekwencji coronowirusa
• przedłożenia prawa pobytu
• legalne wykonywanie pracy – przedłużenie terminów oświadczeń i zezwoleń na pracę
• problemy ze zmianą treści oświadczeń i zezwoleń na pracę
• praktyczne sposoby legalnego zatrudniania w przypadku zmiany wymiarów etatu i wynagradzania

2. Status osób przybywających do RP celem wykonywania pracy
• wymogi prawne wynikające z implementacji dyrektyw UE w zakresie delegowania
• pracownicy z terenu UE i z poza terenu UE
• pracownicy tymczasowi delegowani do RP
• inne formy wykonywania pracy lub zarządzania/nadzorowania w ramach spółek i działalności gospodarczych
• wyłączenia z zakresu stosowania unormowań dot. delegowania pracowników do RP

3. Legalność pobytu i możliwość wykonywania pracy na terenie RP
• osoby/pracownicy zwolnieni z obowiązku posiadania jakiegokolwiek tytułu prawnego zezwalającego na wykonywanie pracy
• kategorie pracowników od których jest wymagane zezwolenie na pracę
• pracownicy wykonujące pracę na oświadczeniu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy na terenie RP

4. Regulacje prawne związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce
• regulacje prawne zatrudniania obcokrajowców na terytorium RP na przestrzeni ostatniej dekady
• swoboda przepływu pracowników
• procedura zatrudniania cudzoziemców objętych i nieobjętych swobodą przepływu
• zezwolenia na zatrudnienie
• dokumentacja

5. Agencje Pracy delegujące pracowników tymczasowych na teren RP – na co zwracać uwagę przy współpracy?

6. Zasady zawierania umów z cudzoziemcami na podstawie różnych tytułów pobytowych – Nowe przepisy w zakresie zatrudniania cudzoziemców
• definicji wykonywania pracy przez cudzoziemca
• wynagrodzenia cudzoziemców
• umowy cywilnoprawne/umowy o pracę cudzoziemców
• Zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemca
• Wykroczenia dotyczące naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców
• WYŻSZE kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom

7. Zezwolenie na pracę krótkoterminową i sezonową cudzoziemca
• normy i wymiar czasu pracy
• okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego
• wymiar urlopu wypoczynkowego
• ustalenie i wypłacenie wynagrodzenia za pracę na poziomie co najmniej minimalnym
• ustalenie i wypłata należności za pracę w godzinach nadliczbowych (wynagrodzenia i dodatku)
• bezpieczeństwo i higiena pracy
• ochrona pracownic w okresie ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego
• wymagania dotyczące zatrudniania pracowników młodocianych i wykonywania pracy przez dziecko
• przestrzegania zasad równego traktowania i niedyskryminacji w zatrudnieniu o których mowa w art. 11 Kodeksu pracy
• wykonywanie pracy zgodnie z przepisami o zatrudnieniu pracowników tymczasowych

8. Sankcje za nieprawidłowości w zakresie delegowania pracowników
• kara grzywny dla pracodawcy lub jego pełnomocnika, którzy nie dopełnili obowiązków zgłoszeniowych oraz nie wykonywali nałożonych na nich obowiązków.
• kara grzywny za brak tłumaczeń lub nieprzechowywanie dokumentacji pracowniczej

Metody szkoleniowe:

 • miniwykład,
 • prezentacja powerpoint,
 • dyskusja moderowana,
 • studia przypadków,
 • ON LINE
Trener prowadzący: Pałyga Daniel
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 14.10.2022 do 14.10.2022 ON LINE
od 9.12.2022 do 9.12.2022 ON LINE

Pobierz terminarz szkoleń

Cena szkolenia:

800,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

 • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
 • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
 • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

 • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: