Szkolenia zamknięte – szkolenia dedykowane, szkolenia in company, szkolenia wewnętrzne, szkolenia szyte na miarę.

Jeżeli nie znaleźli Państwo szkolenia otwartego odpowiadającego Waszym potrzebom lub macie do przeszkolenia większą liczbę pracowników, szkolenie wewnętrzne może być odpowiedzią na Państwa oczekiwania.

W ramach usługi szkoleniowej gwarantujemy przygotowanie programu szkolenia odpowiadającego Państwa potrzebom i oczekiwaniom. Program będzie realizował założone cele szkolenia uzgodnione na etapie analizy potrzeb szkoleniowych.

Podczas realizacji szkolenia na Sali szkoleniowej doświadczeni trenerzy praktycy realizują cele szkolenia przy wyjątkowej uważności na potrzeby grupy i proces grupowy. Najbardziej aktualne informacje i najnowsza wiedza trenerów połączona z ich doświadczeniem i praktyką biznesową stanowią gwarancję satysfakcji i osiągnięcia zakładanych efektów szkolenia.

Szkolenia szyte na miarę są też częścią realizowanych przez WIK Consulting bardziej złożonych projektów rozwojowych, które zawierają w sobie także inne działania rozwojowe (coaching, badania diagnostyczne, testy psychologiczne, szkolenia blended learning, action learning, doradztwo, konsultacje) dając bardziej trwałe efekty w postaci wzrostu wiedzy, umiejętności czy postaw a przekładające się na wymierne korzyści biznesowe dla organizacji.

Action learning w praktyce

Agencja zatrudnienia / Agencja pracy tymczasowej On Line

Aktualne obowiązki aptek w zakresie ochrony środowiska

Aktualne obowiązki autoserwisów w zakresie ochrony środowiska

Aktualne obowiązki branży budowlano – remontowej w zakresie ochrony środowiska

Aktualne obowiązki branży poligraficznej w zakresie ochrony środowiska

Aktualne obowiązki NZOZ w zakresie ochrony środowiska

Aktualne obowiązki serwisów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych w zakresie ochrony środowiska

Analiza ekonomiczna i finansowa projektów

Analiza sprawozdań finansowych

Audyt komunikacji wewnętrznej

Automotywacja

Badania diagnostyczne w politykach publicznych

Badania ilościowe i jakościowe

Bezpieczeństwo danych w firmie – poziom podstawowy

Budowa i wdrażanie strategii HR

Budowa i zarządzanie systemami wynagradzania

Budowa i zarządzanie systemem ocen pracowników SOP

Budowa strategii marketingowej

Budowania zaangażowania i odpowiedzialności pracowników oraz kształtowanie wizerunku organizacji

Coaching zespołu

Compliance antykorupcyjny i sygnaliści w firmie

Controlling personalny

CZAS JAKO STRESOR. PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ I ZESPOŁOWEJ

Czas pracy 2024

Czas pracy kierowców

Czas pracy urzędników

Delegowanie – droga do sukcesu menedżera

Design thinking

Dokumentacja pracownicza 2024

Dokumentacja pracownicza od A do Z

Doręczenia elektroniczne / e-doręczenia

Dostęp i odmowa dostępu do informacji publicznej

Działalność hotelu w dobie COVID-19

Efektywna komunikacja w zespole

Efektywne prowadzenie zebrań

Efektywność biznesowa szkoleń – jak to osiągnąć?

Efektywność osobista w trudnych sytuacjach

Emisja głosu

Employer branding

Etyka i zapobieganie korupcji w służbie cywilnej

Etyka w biznesie

Etykieta w kontaktach zawodowych

Etykieta w pracy kierowcy kadry zarządzającej

Etykieta z elementami protokołu dyplomatycznego na usługach urzędu

Event Manager – organizator imprez

Finalizacja sprzedaży

Finanse dla niefinansistów

Finanse publiczne

Głos w wystąpieniach publicznych

Granice kontroli pracowników w świecie nowoczesnych technologii

Inteligencja emocjonalna

Kalkulacja kosztów HRM

Kodeks Postępowania Administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeksy etyczne

Komisja Antymobbingowa 2024

Komunikacja werbalna i niewerbalna w obsłudze klienta

Komunikacja wewnętrzna – Biuletyn firmowy

Komunikacja wewnętrzna – od przypadku do strategii

Kontrola zarządcza

Korekta listy płac

Korespondencja w biznesie

KREATYWNOŚĆ, MYŚLENIE PROJEKTOWE I TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW (creative problem solving)

Likwidacja szkód komunikacyjnych

Live chat – obsługa klienta

Media społecznościowe w administracji publicznej

Mediacje pracownicze

Mobbing, dyskryminacja i molestowanie w miejscu pracy – sposoby przeciwdziałania

Motywowanie i ocena pracy pracowników

Motywowanie i zarządzanie wynikami

Negocjacje biznesowe

Negocjacje zakupowe

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 r. – nowe obowiązki dla Towarzystw Ubezpieczeniowych

Nowe wyzwania dla biur rachunkowych związane z ochroną środowiska

Nowoczesny magazyn

Obowiązki doradców podatkowych i biur rachunkowych oraz ich klientów w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy po zmianach od 13.07.2018 r

Obrona ceny – techniki i taktyki

Obsługa klienta

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych w w kadrach-kompleksowe omówienie

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Optymalizacja zatrudniania – jak ograniczać koszty zatrudnienia 2023

Outplacement

Pisanie tekstów urzędowych

Planowane zmiany w CIT, PIT i VAT od 2019 – rewolucja w podatkach

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

Polityki horyzontalne w projektach dofinansowanych z funduszy UE w latach 2021 – 2027

Pomiar efektywności działań HRM

Postępowanie sądowoadministracyjne KPA

Praca zdalna i kontrola trzeźwości w pracy

Prace szczególnie niebezpieczne, odpowiedzialność osób kierujących pracownikami w zakresie organizowania i nadzorowania pracy w 2024r.

Pracownicze Programy Kapitałowe PPK

Prawne aspekty bezpieczeństwa informacji i IT

Prawne aspekty współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi

Prawo cywilne i handlowe dla służb finansowych

Prawo pracy 2020

Prawo Pracy 2024

Prawo zamówień publicznych 2021 Hotel Riviera

Procedury zgłaszania nieprawidłowości w miejscu pracy

Profesjonalna wizyta handlowa

Przywództwo – leadership

Radzenie sobie ze stresem i emocjami w życiu i pracy

Reagowanie na obiekcje klienta – Mistrzowskie rozmowy handlowe

Rekrutacja i selekcja pracowników

Rozliczanie projektów UE w perspektywie finansowej 2021 – 2027

Rozmowa kwalifikacyjna w oparciu o kompetencje

Rozmowa oceniająca w praktyce

Rozstania z klasą czyli jak profesjonalnie rozstać się z pracownikiem?

Rozwiązanie umowy o pracę – aspekty prawne i psychologiczne

Savoir vivre w pracy menedżera

Self-Coaching

SIP Społeczny Inspektor Pracy 2024

Skargi, wnioski i petycje według najnowszych przepisów

Skuteczna autoprezentacja w biznesie

Skuteczna promocja – zasady, techniki, narzędzia w pigułce

Skuteczność i efektywność zawodowa

Standardy dostępności w projektach unijnych 2021-2027

Status prawny pracowników-cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce

Statystyka w badaniach społecznych. Losowanie prób, ważenie, analiza braków danych

SUPERMOCE NA NOWE CZASY: KOMUNIKACJA A NOWE POTRZEBY III DEKADY XXI WIEKU

Sygnaliści krok po kroku – od przepisów do dokumentacji

Sygnaliści w funkcjonowaniu pracodawców

Trening wystąpień publicznych

Tworzenie oficjalnej korespondencji biznesowej i urzędowej

Tworzenie systemów wynagradzania

Umowy IT w sektorze prywatnym i publicznym

Umowy w zamówieniach publicznych 2023

Urlopy i zwolnienia od pracy

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy po zmianach od 13.07.2018 skierowana do kantorów

Wartościowanie i opisy stanowisk pracy

Wytyczne CBA (antykorupcja, compliance), sygnaliści, kontrola zarządcza w JSFP

Zakaz handlu w niedzielę oraz czas pracy w handlu

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zasady tworzenia i administrowania w świetle aktualnych przepisów i najnowszego orzecznictwa

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 r. dla praktyków

Zamówienia publiczne dla Beneficjentów środków UE

Zamówienia publiczne dla Wykonawców

Zamówienia publiczne dla Zamawiających

Zarządzanie kompetencjami pracowników

Zarządzanie konfliktem w zespole

Zarządzanie logistyczne

Zarządzanie pokoleniami X Y Z

Zarządzanie projektami

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – PORÓWNANIE METODYK

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI B+R

Zarządzanie projektami HR

Zarządzanie przez cele i KPI

Zarządzanie relacjami z klientami

Zarządzanie Ryzykiem i ciągłością działania w sytuacji kryzysowej

Zarządzanie talentami

Zarządzanie wiekiem

Zarządzanie zasobami ludzkimi – HRM

Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem projektowym

Zarządzanie zespołem rozproszonym

Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Zarządzanie zmianą

Zasady etykiety i savoir vivre w administracji publicznej

Zasady poprawnego pisania pism urzędowych z wykorzystaniem zasad prostego języka

Zasady technik prawodawczych

Zasady udzielania zamówień do progu przetargowego w projektach dofinansowanych z funduszy europejskich w latach 2021 – 2027

Zatrudnianie cudzoziemców w 2022 w dobie coronwirusa

Zmiany w VAT w 2018 r.