Szkolenia indywidualne – szkolenia jeden na jeden, szkolenia face to face.

Jeżeli:

  • macie Państwo tylko jednego pracownika do przeszkolenia,
  • zakres zagadnień jest bardzo specyficzny,
  • należy połączyć wiele zagadnień z różnych obszarów wiedzy,
  • nie znaleźliście nigdzie odpowiedniego szkolenia,
  • nikt nie oferuje tego szkolenia jako otwartego,
  • nie ma terminów lub szkolenie zostało odwołane z uwagi na niezebranie się grupy,
  • chcecie szkolenia dla jednej osoby w ściśle określonym miejscu i czasie,
  • potrzebujecie wiedzy szkoleniowej połączonej z jednorazowymi konsultacjami dotyczącymi zastosowania jej w konkretnym przypadku

to wybór szkolenia indywidualne jest odpowiedzią na Państwa oczekiwania dotyczące szkolenia. Jesteśmy w stanie zrealizować w tej formie każde szkolenie z naszej oferty i specjalizacji.

Konsultacje

Nie masz czasu na szkolenie lub nie do końca znajdujesz takie odpowiadające Twoim potrzebom – konsultacje indywidualne realizowane w tej formie mogą służyć rozwiązaniu konkretnego problemu, z którym się borykasz. W ramach tej usługi trener/konsultant wspiera uczestnika w rozwiązaniu jego problemów/zadań, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem.

Coaching

O ile konsultacje w ramach spotkań jeden na jeden służą przekazaniu wiedzy i szybkiemu wykreowaniu rozwiązań dla konkretnego problemu/zadania, coaching realizowany jest w dłuższym okresie czasu. Podczas kilku spotkań coach wspiera klienta w procesie zmiany osobistej, motywując go, nie dając gotowych rozwiązań tylko pomagając odkryć własny potencjał i poszukać odpowiedzi.

Action learning w praktyce

Agencja zatrudnienia / Agencja pracy tymczasowej On Line

Aktualne obowiązki aptek w zakresie ochrony środowiska

Aktualne obowiązki autoserwisów w zakresie ochrony środowiska

Aktualne obowiązki branży budowlano – remontowej w zakresie ochrony środowiska

Aktualne obowiązki branży poligraficznej w zakresie ochrony środowiska

Aktualne obowiązki NZOZ w zakresie ochrony środowiska

Aktualne obowiązki serwisów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych w zakresie ochrony środowiska

Analiza ekonomiczna i finansowa projektów

Analiza sprawozdań finansowych

Audyt komunikacji wewnętrznej

Automotywacja

Badania diagnostyczne w politykach publicznych

Badania ilościowe i jakościowe

Bezpieczeństwo danych w firmie – poziom podstawowy

Budowa i wdrażanie strategii HR

Budowa i zarządzanie systemami wynagradzania

Budowa i zarządzanie systemem ocen pracowników SOP

Budowa strategii marketingowej

Budowania zaangażowania i odpowiedzialności pracowników oraz kształtowanie wizerunku organizacji

Coaching zespołu

Compliance antykorupcyjny i sygnaliści w firmie

Controlling personalny

CZAS JAKO STRESOR. PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ I ZESPOŁOWEJ

Czas pracy 2024

Czas pracy kierowców

Czas pracy urzędników

Delegowanie – droga do sukcesu menedżera

Design thinking

Dokumentacja pracownicza 2024

Dokumentacja pracownicza od A do Z

Doręczenia elektroniczne / e-doręczenia

Dostęp i odmowa dostępu do informacji publicznej

Działalność hotelu w dobie COVID-19

Efektywna komunikacja w zespole

Efektywne prowadzenie zebrań

Efektywność biznesowa szkoleń – jak to osiągnąć?

Efektywność osobista w trudnych sytuacjach

Emisja głosu

Employer branding

Etyka i zapobieganie korupcji w służbie cywilnej

Etyka w biznesie

Etykieta w kontaktach zawodowych

Etykieta w pracy kierowcy kadry zarządzającej

Etykieta z elementami protokołu dyplomatycznego na usługach urzędu

Event Manager – organizator imprez

Finalizacja sprzedaży

Finanse dla niefinansistów

Finanse publiczne

Głos w wystąpieniach publicznych

Granice kontroli pracowników w świecie nowoczesnych technologii

Inteligencja emocjonalna

Kalkulacja kosztów HRM

Kodeks Postępowania Administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeksy etyczne

Komisja Antymobbingowa 2024

Komunikacja werbalna i niewerbalna w obsłudze klienta

Komunikacja wewnętrzna – Biuletyn firmowy

Komunikacja wewnętrzna – od przypadku do strategii

Kontrola zarządcza

Korekta listy płac

Korespondencja w biznesie

KREATYWNOŚĆ, MYŚLENIE PROJEKTOWE I TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW (creative problem solving)

Likwidacja szkód komunikacyjnych

Live chat – obsługa klienta

Media społecznościowe w administracji publicznej

Mediacje pracownicze

Mobbing, dyskryminacja i molestowanie w miejscu pracy – sposoby przeciwdziałania

Motywowanie i ocena pracy pracowników

Motywowanie i zarządzanie wynikami

Negocjacje biznesowe

Negocjacje zakupowe

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 r. – nowe obowiązki dla Towarzystw Ubezpieczeniowych

Nowe wyzwania dla biur rachunkowych związane z ochroną środowiska

Nowoczesny magazyn

Obowiązki doradców podatkowych i biur rachunkowych oraz ich klientów w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy po zmianach od 13.07.2018 r

Obrona ceny – techniki i taktyki

Obsługa klienta

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych w w kadrach-kompleksowe omówienie

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Optymalizacja zatrudniania – jak ograniczać koszty zatrudnienia 2023

Outplacement

Pisanie tekstów urzędowych

Planowane zmiany w CIT, PIT i VAT od 2019 – rewolucja w podatkach

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

Polityki horyzontalne w projektach dofinansowanych z funduszy UE w latach 2021 – 2027

Pomiar efektywności działań HRM

Postępowanie sądowoadministracyjne KPA

Praca zdalna i kontrola trzeźwości w pracy

Prace szczególnie niebezpieczne, odpowiedzialność osób kierujących pracownikami w zakresie organizowania i nadzorowania pracy w 2024r.

Pracownicze Programy Kapitałowe PPK

Prawne aspekty bezpieczeństwa informacji i IT

Prawne aspekty współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi

Prawo cywilne i handlowe dla służb finansowych

Prawo pracy 2020

Prawo Pracy 2024

Prawo zamówień publicznych 2021 Hotel Riviera

Procedury zgłaszania nieprawidłowości w miejscu pracy

Profesjonalna wizyta handlowa

Przywództwo – leadership

Radzenie sobie ze stresem i emocjami w życiu i pracy

Reagowanie na obiekcje klienta – Mistrzowskie rozmowy handlowe

Rekrutacja i selekcja pracowników

Rozliczanie projektów UE w perspektywie finansowej 2021 – 2027

Rozmowa kwalifikacyjna w oparciu o kompetencje

Rozmowa oceniająca w praktyce

Rozstania z klasą czyli jak profesjonalnie rozstać się z pracownikiem?

Rozwiązanie umowy o pracę – aspekty prawne i psychologiczne

Savoir vivre w pracy menedżera

Self-Coaching

SIP Społeczny Inspektor Pracy 2024

Skargi, wnioski i petycje według najnowszych przepisów

Skuteczna autoprezentacja w biznesie

Skuteczna promocja – zasady, techniki, narzędzia w pigułce

Skuteczność i efektywność zawodowa

Standardy dostępności w projektach unijnych 2021-2027

Status prawny pracowników-cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce

Statystyka w badaniach społecznych. Losowanie prób, ważenie, analiza braków danych

SUPERMOCE NA NOWE CZASY: KOMUNIKACJA A NOWE POTRZEBY III DEKADY XXI WIEKU

Sygnaliści krok po kroku – od przepisów do dokumentacji

Sygnaliści w funkcjonowaniu pracodawców

Trening wystąpień publicznych

Tworzenie oficjalnej korespondencji biznesowej i urzędowej

Tworzenie systemów wynagradzania

Umowy IT w sektorze prywatnym i publicznym

Umowy w zamówieniach publicznych 2023

Urlopy i zwolnienia od pracy

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy po zmianach od 13.07.2018 skierowana do kantorów

Wartościowanie i opisy stanowisk pracy

Wytyczne CBA (antykorupcja, compliance), sygnaliści, kontrola zarządcza w JSFP

Zakaz handlu w niedzielę oraz czas pracy w handlu

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zasady tworzenia i administrowania w świetle aktualnych przepisów i najnowszego orzecznictwa

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 r. dla praktyków

Zamówienia publiczne dla Beneficjentów środków UE

Zamówienia publiczne dla Wykonawców

Zamówienia publiczne dla Zamawiających

Zarządzanie kompetencjami pracowników

Zarządzanie konfliktem w zespole

Zarządzanie logistyczne

Zarządzanie pokoleniami X Y Z

Zarządzanie projektami

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – PORÓWNANIE METODYK

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI B+R

Zarządzanie projektami HR

Zarządzanie przez cele i KPI

Zarządzanie relacjami z klientami

Zarządzanie Ryzykiem i ciągłością działania w sytuacji kryzysowej

Zarządzanie talentami

Zarządzanie wiekiem

Zarządzanie zasobami ludzkimi – HRM

Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem projektowym

Zarządzanie zespołem rozproszonym

Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Zarządzanie zmianą

Zasady etykiety i savoir vivre w administracji publicznej

Zasady poprawnego pisania pism urzędowych z wykorzystaniem zasad prostego języka

Zasady technik prawodawczych

Zasady udzielania zamówień do progu przetargowego w projektach dofinansowanych z funduszy europejskich w latach 2021 – 2027

Zatrudnianie cudzoziemców w 2022 w dobie coronwirusa

Zmiany w VAT w 2018 r.