Regulamin Szkoleń

 1. Sprzedaż szkoleń on – line za pomocą systemu rezerwacji i zakupu szkoleń w WIK Consulting odbywa się zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu. Dokonanie rezerwacji i zakupu szkolenia w WIK Consulting oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży opisanych w regulaminie oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim zapisów.
 2. Rezerwacja szkolenia jest równoznaczna z dokonaniem jego zakupu. Osoba dokonująca rezerwacji szkolenia w imieniu innego podmiotu niż swoim własnym, musi posiadać upoważnienie do dokonywania tej czynności.
 3. Sprzedawcą jest firma WIK Consulting Wojciech Michałek.
 4. Zamówienia składać można 24 h na dobę przez cały rok.
 5. Klient wybiera szkolenie w konkretnym terminie i wypełnia formularz rezerwacji szkolenia.
 6. Pierwszym krokiem jest wypełnienie pól formularza dotyczących: danych identyfikujących osobę zgłaszającą; firmę, którą reprezentuje; danych dotyczących uczestników szkolenia oraz akceptacja regulaminu, zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Drugim krokiem – potwierdzenie złożenia rezerwacji przez WIK Consulting, które osoba zgłaszająca otrzymuje na adres e-mail podany podczas rezerwacji szkolenia.
 8. WIK Consulting może dokonać rezerwacji w systemie na podstawie przesłanego skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail lub faks podany na stronie www.wikconsulting.pl. W takim przypadku rezerwacja jest potwierdzana e-mailem wysłanym przez WIK Consulting na adres podany przez Klienta w formularzu.
 9. Trzeci krok to weryfikacja rezerwacji przez WIK Consulting oraz przesłanie nie później niż na 7 dni przed terminem szkolenia, drogą elektroniczną na adres wskazany w formularzu, faktury pro forma wraz z informacjami organizacyjnymi i potwierdzeniem realizacji szkolenia danym terminie.
 10. Czwartym krokiem jest dokonanie przez Klienta płatności za szkolenie na konto bankowe WIK Consulting wskazane w przesłanej fakturze pro forma. Płatności za szkolenia można dokonywać wyłącznie przelewem na konto WIK Consulting. Wszystkie ceny podane na stronie WIK Consulting są cenami netto, do których należy doliczyć aktualną stawkę podatku VAT.
 11. Potwierdzona rezerwacja drogą elektroniczną stanowi podstawę dokonania sprzedaży szkolenia.
 12. Płatność po szkoleniu jest możliwa wyłącznie po pisemnym uzgodnieniu z WIK Consulting.
 13. Brak wpłaty do 7 dni przed szkoleniem uważamy za anulowanie rezerwacji.
 14. W przypadku rezygnacji uczestnika:
 • do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia – WIK Consulting zwraca wpłatę w całości
 • do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia – WIK Consulting zwraca 50% wpłaty
 1. Przy rezygnacji w dniu poprzedzającym szkolenie lub w dniu rozpoczęcia szkolenia – wpłata nie jest zwracana a w przypadku jej braku, Klient jest zobowiązany do jej uiszczenia na konto WIK Consulting.
 2. Wycofanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej / mailem jego przyjęcie potwierdzone mailem przez WIK Consulting.
 3. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie WIK Consulting, wpłata zostaje zwrócona w całości. WIK Consulting ma prawo odwołać szkolenie w każdej chwili.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia tak osoba zgłaszająca jak i osoby zgłoszone otrzymują drogą elektroniczną informacje o dokładnej lokalizacji szkolenia
 5. Faktura za szkolenie jest przekazywana uczestnikowi szkolenia w ostatnim dniu szkolenia lub wysyłana po szkoleniu, na podstawie wcześniejszych uzgodnień między WIK Consulting i osobą zgłaszającą.
 6. WIK Consulting nie ponosi odpowiedzialności za nie dotarcie uczestników / osób zgłoszonych na szkolenie, jeżeli Klient (osoba zgłaszająca lub inna wskazana przez niego osoba), otrzymał potwierdzoną przez siebie informację o dacie, terminie i dokładnym adresie realizacji szkolenia, na które dokonał rezerwacji.
 7. WIK Consulting zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie będzie zakładanej minimalnej ilości uczestników. Informacja o zmianie w terminu przesłana będzie najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
 8. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług szkoleniowych w terminie 10 dni roboczych od daty zakończenia szkolenia.
 9. Reklamacje można zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby WIK Consulting.
 10. Pismo reklamacyjne powinno zawierać:
 • nazwę/ imię i nazwisko zamawiającego szkolenie,
 • nazwisko i imię uczestnika szkolenia,
 • adres siedziby/ zamieszkania zamawiającego szkolenie i adres e-mail,
 • przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.),
 • uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji,
 • oczekiwania uczestnika wobec WIK Consulting.
 1. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych, liczonych od momentu otrzymania przez WIK Consulting pisma zawierającego informacje o przyczynie reklamacji.
 2. W przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu do 21 dni roboczych
 3. Decyzja dotycząca reklamacji z ewentualną propozycją rekompensaty, w przypadku gdy reklamacja jest zasadna, zostanie przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. W przypadku uznania reklamacji przewiduje się następujące formy rekompensaty: indywidualne konsultancje, przeprowadzenie dodatkowego szkolenia, przeprowadzenie ponownie szkolenia.
 4. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem danych jest przedsiębiorca: WIK Consulting Wojciech Michałek z siedzibą: 62-510 Konin, ul. Różyckiego 2 lok. 23, NIP: 7781112647.
 5. Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu (wypełnienie karty zgłoszeniowej, zgłoszenia „online”), oraz rejestracje na stronie www.wikconsulting.pl wyrażają zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych oraz teleadresowych przez WIK Consulting na potrzeby działań marketingowych, oraz innych działań związanych z realizacją oferowanych usług, oraz produktów.
 6. Administrator oświadcza, że zbierane dane są tylko w zakresie niezbędnym do zakładanych działań.
 7. Gromadzone dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych, politykę prywatności i retencji danych znajdują się w „Polityce prywatności” dostępnej na stronie głównej, oraz w siedzibie przedsiębiorcy.
 9. W sprawach nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego