Audyty

Każda firma, która chce mieć przewagę konkurencyjną lub choćby utrzymać się na rynku, musi podlegać zmianom. Może robić to we własnym zakresie i własnymi siłami, samodzielnie określając swoje szanse, zagrożenia oraz silne i słabe strony. Może też skorzystać ze wsparcia doświadczonych i obiektywnych konsultantów zewnętrznych. W wielu przypadkach, takich jak wprowadzenie nowej strategii rozwoju pracowników, czy systemu ocen pracowniczych, audyt jest niezbędnym elementem projektu.

Nasze działania audytowe opierają się na opracowanej i ściśle przestrzeganej procedurze określającej:

 • cel audytu,
 • przedmiot i zakres audytu,
 • standardy badania i oceny,
 • zadania i odpowiedzialność uczestników audytu,
 • identyfikację stanu faktycznego w badanym zakresie,
 • weryfikację i interpretację ustaleń,
 • opracowanie raportu, zawierającego ocenę i rekomendacje.

Audyt organizacyjny

 • Analiza stanowisk pracy i projektowanie zakresów obowiązków
 • Analiza obiegu dokumentacji w przedsiębiorstwie
 • Sondaż postaw pracowniczych i oceny pracownicze
 • Diagnoza barier wzrostu i wąskich gardeł
 • Analiza poziomu zatrudnienia i zapotrzebowania na siłę roboczą
 • Identyfikacja mocnych i słabych stron struktury zatrudnienia
 • Diagnoza efektywności działania poszczególnych komórek organizacyjnych

Dzięki temu można:

 • Zwiększyć efektywność działania organizacji, uwalniając efekt synergii, dzięki któremu korzyści płynące z pracy zespołów będą znacznie większe niż prosta suma wkładu pracy poszczególnych pracowników
 • Umożliwić realizację strategii firmy w obszarze struktury organizacyjnej, wypracowując we współpracy z Państwem narzędzia służące kształtowaniu struktury organizacyjnej firmy

Audyt personalny

To niezależne badanie przeprowadzane pod kątem kompetencji i motywacji pracowników, efektywności i kosztów pracy, stanu oraz struktury zatrudnienia, fluktuacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Na poziomie indywidualnego pracownika badaniu podlega potencjał pracy, wyniki pracy i zachowania. Na poziomie zespołu i całej organizacji badane są interakcje wewnątrz zespołów pracowniczych i grup nieformalnych oraz zachowań zachodzących pomiędzy nimi, a szczególnie przywództwo i cykl życia zespołu pracowniczego. I tu badaniu podlegają również potencjał i efekty pracy oraz osiągane rezultaty pracy grupy.

Porównujemy stan istniejący z oczekiwanym, a zebrany materiał przedstawiamy w formie raportu wraz z rekomendacjami.

Audyt funkcji personalnej

W ramach audytu funkcji personalnej badamy przebieg i efekty funkcjonujących w organizacji procesów personalnych oraz strategię firmy, jej strukturę i kulturę organizacyjną.

Jego celem jest identyfikacja działań organizacji tworzących wartość dla firmy oraz tych, które wartości nie tworzą oraz diagnoza i ocena cech, zachowań i wyników działań w ramach procesów personalnych.