Coaching

Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Dzięki coachingowi Klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

Rola coacha

 • Coach pomaga jednostkom i organizacjom, aby rozwijały się szybciej i osiągały bardziej fascynujące rezultaty.
 • Coach koncentruje się na celach, które wybierają klienci.
 • Coach dostosowuje się do indywidualnych potrzeb klientów.
 • Coach wyłania rozwiązania i strategie z informacji pochodzących od klienta.
 • Coach zapewnia nową perspektywę.
 • Coach pomaga klientom w budowaniu ich naturalnej siły.
 • Bazą coachingu jest idea, że klient jest twórczy i pełen zasobów.
 • Bazą coachingu jest idea, że klient pracuje po to, aby osiągnąć te cele, które chce osiągnąć.
 • Siła coachingu wynika z relacji pomiędzy coachem i klientem.

Korzyści z coachingu

 • Coaching pomaga ludziom osiągać szczyty ich osobistych możliwości i w ten sposób pomaga firmom osiągać najlepsze rezultaty.
 • Coaching oznacza, że firma angażuje się w rozwój pracowników – jest długofalową inwestycją w wysoką efektywność.
 • Coaching prowadzi do wyraźnej, mierzalnej poprawy oraz podnosi morale pracowników.
 • Coaching jest efektywnym sposobem wydobycia z ludzi tego, co w nich najlepsze.