Diagnoza i badania

Insights DiscoveryTM

Chcesz poznać: swój indywidualny styl pracy i komunikacji, zrozumieć swoje zachowania, a także świadomie je zmieniać.

Chcesz znać indywidualne style pracy swoich pracowników, znać sposoby motywowania ich do pracy, wpływania na nich, komunikowania się z nimi.

Insights DiscoveryTM daje wiedzę o indywidualnych stylach pracy i komunikacji, wartościach wnoszonych do zespołu, stylach zarządzania, czynnikach motywujących oraz obszarach rozwoju osobistego

Insights DiscoveryTM to metoda, która diagnozuje indywidualny styl funkcjonowania człowieka oraz jego konsekwencje dla interakcji zachodzących pomiędzy nim a jego środowiskiem zawodowym. Podstawą modelu Insights DiscoveryTM jest teoria osobowości Carla Gustava Junga.

Insights DiscoveryTM operuje językiem kolorów symbolizujących określony zespół cech osobowości. Cztery energie kolorystyczne odzwierciedlają cztery style funkcjonowania. W oparciu o ten podział, Insights Discovery™ wyróżnia osiem typów, za którymi stoją pewne charakterystyczne kompetencje psychologiczne.

Model opisuje profil osobowości w ujęciu preferencji jungowskich:

  1. Ekstrawersji-Introwersji,
  2. Myślenia-Uczuć oraz
  3. Doznań-Intuicji.

Postawa Ekstrawersji-Introwersji definiuje nasze zainteresowanie światem zewnętrznym rozumianym jako przeciwieństwo świata wewnętrznego, indywidualnego.

Funkcja Myślenia-Uczuć determinuje nasz sposób wartościowania i podejmowania decyzji.

Doznania-Intuicja to wymiar opisujący sposób absorbowania oraz przetwarzania informacji z otoczenia.

Insights Discovery może być wykorzystywany zarówno na poziomie jednostki, jak i zespołu. Połączone dane indywidualne pracowników dają obraz silnych i słabych stron zespołu, umożliwiając zbudowanie jedynej w swoim rodzaju strategii rozwoju organizacji.

Warsztaty mogą dotykać tematyki strategii komunikacyjnych zarówno wewnątrz zespołów jak i w kształtowaniu relacji z klientem zewnętrznym, budowania zespołów, indywidualizowania procesów zarządzania, podnoszenia efektywności funkcjonowania w kontekście procesu sprzedaży i wiele innych.