Szkolenia / Biznesowe specjalistyczne, Kadry i płace, Osobiste, Prawo, Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM

Agencja zatrudnienia / Agencja pracy tymczasowej On Line

Jak założyć, rozwijać i unikać błędów szkolenie online

Agencja zatrudnienia – opis szkolenia:

Agencja zatrudnienia / agencja pracy tymczasowej – chcesz ją założyć?

Prowadzisz już agencję zatrudnienia, lecz masz problemy z przepisami prawa lub umowami z klientami?

Chcesz rozszerzyć zakres działalności swojej agencji pracy tymczasowej?

Czy możesz świadczyć inne usługi w ramach agencji zatrudnienia niż praca tymczasowa (leasing pracowników)?

To szkolenie odpowie na Twoje pytania: jak założyć agencję pracy tymczasowej, rozwijać firmę i nie popełniać błędów. Na co zwrócić uwagę z punktu widzenia przepisów prawa. Szkolenie stanowi esencję informacji podanych w przystępnej formie przez doświadczonego inspektora Państwowej Inspekcji Pracy.

Zapraszamy właściciele Agencji Zatrudnienia, osoby i firmy chcące prowadzić Agencję Zatrudnienia, osoby rozliczające pracowników Agencji Zatrudnienia, pracowników działów kadr lub personalnych zajmujących się pracownikami tymczasowymi.

Program szkolenia:

I. Podstawy funkcjonowania Agencji Zatrudnienia
1. Agencja Zatrudnienia – charakterystyka, zasady działania, korzyści dla firm i pracowników.
2. Podstawy prawne działania Agencji Zatrudnienia
• Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
• Ustawa o zatrudnienia pracowników tymczasowych,
• Kodeks Pracy
• Inne akty prawne
3. Usługi oferowane przez agencje zatrudnienia i ich charakterystyka.
• Agencja Zatrudnienia
• Pośrednictwo Pracy
• Doradztwo Personalne
• Poradnictwo Zawodowe
• Praca Tymczasowa
• Inne formy wykonywania zadań Agencji Zatrudnienia
4. Jak założyć agencję zatrudnienia.
• Wymagania ustawowe
• Składanie wniosku o wpis do rejestru
• Rejestry prowadzone przez Marszalka Województwa
• Rola Wojewódzkich Urzędów Pracy
5. Wpis do rejestru Agencji Zatrudnienia
• prowadzenie rejestru,
• zgłaszanie zmiany w rejestrze,
• powody wykreślanie z rejestru,
• zasady funkcjonowania podmiotu zagranicznego w ramach Agencji Zatrudnienia
6. Pozostałe obowiązki spoczywające na Agencji Zatrudnienia
• brak zaległości w daninach publicznoprawnych,
• niekaralność za przestępstwa lub wykroczenia,
• przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych,
• brak otwarcia likwidacji lub ogłoszenia o upadłości,
7. Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od 01.06.2017 r.
• rozszerzenie katalogu podmiotów wpisywanych do rejestru agencji zatrudnienia
• przywrócenie obowiązku podania adresu podmiotu prowadzącego agencję zatrudnienia oraz posiadania lokalu
• nowe obowiązki agencji zatrudnienia w zakresie kierowania do pracy cudzoziemca
• zmiany w zakresie wykroczeń dotyczących agencji zatrudnienia

II. Agencje Pracy Tymczasowej
1. Wyjaśnienie pojęć : pracownik tymczasowy, pracodawca użytkownik, agencja pracy tymczasowej.
2. Niezbędne uzgodnienia pomiędzy pracodawcą użytkownikiem, a agencją pracy tymczasowej przed zatrudnieniem pracownika tymczasowego,
3. Zasady zatrudniania przez agencję pracy tymczasowej na podstawie umów cywilnoprawnych – zasady i obowiązki
4. Zatrudnianie pracowników tymczasowych na podstawie umów o pracę – wymagania formalne i dobre praktyki
5. Obowiązki spoczywające na pracodawcy użytkowniku,
6. Wymogi formalne dotyczące Agencji Pracy Tymczasowej
7. Wspólne relacje pomiędzy pracodawcą użytkownikiem a Agencją Pracy Tymczasowej,
8. Wydawanie i rozliczanie urlopów wypoczynkowych,
9. Zasady równego traktowania w zatrudnianiu pracowników tymczasowych. ,
10. Zasady ponoszenia odpowiedzialności materialnej przez pracowników tymczasowych,
11. Rozwiązywanie umów o pracę oraz wydawanie świadectw pracy dotyczące pracowników tymczasowych.

III. Zmiany w ustawie o pracownikach tymczasowych
1. Nowe ustalenia dotyczące umów cywilnoprawnych
2. Zmiany w ograniczaniu zatrudniania pracowników tymczasowych – pracownicy ochrony
3. Wprowadzenie nowych uzgodnień pomiędzy agencją zatrudnienia, a pracodawcą użytkownikiem
4. Zmiana w ograniczania zatrudniania pracowników tymczasowych na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych
5. Przekazywanie informacji dla pracownika tymczasowego w terminie 7 dni od zawarcia umowy o pracę
6. Nowe ewidencje prowadzone przez pracodawcę użytkownika i obowiązki z tego wnikające
7. Nowy sposób wyliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy na rzecz pracownika tymczasowego,
8. Świadectwo pracy – nowe regulacje i obowiązki Agencji Zatrudnienia
9. Maksymalny okres wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika – 18-36 miesięcy oraz okresy przerw w zatrudnianiu po wykorzystaniu tego wymiaru
10. Przedłużenie umowy z pracownicą tymczasową w ciąży do dnia porodu
11. Nowe obowiązki dotyczące potwierdzania okresu wykonywania umów cywilnoprawnych
12. Kary nakładane na agencję zatrudniania – zmiana sposobu karania oraz wprowadzenie nowych wykroczeń, w tym kary za zatrudnianie pracowników tymczasowych u tych samych pracodawców użytkowników poza ustalone limity czasowe.
13. Nowe wykroczenia dotyczące pracodawców użytkowników

IV. Odpowiedzialność Agencji Zatrudnienia
1. Odpowiedzialność cywilnoprawna
2. Odpowiedzialność administracyjnoprawna
3. Kontrole prowadzone przez służby Marszałka Województwa
4. Kontrole dokonywane przez Główny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych
5. Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy

Metody szkoleniowe:

 • miniwykład,
 • prezentacja powerpoint,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • ćwiczenia grupowe,
 • dyskusja moderowana,
 • testy i symulacje,
 • studia przypadków,
 • gry symulacyjne i szkoleniowe.
Trener prowadzący: Pałyga Daniel
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 5.7.2024 do 5.7.2024 ON LINE
od 5.8.2024 do 5.8.2024 ON LINE

Cena szkolenia:

1 000,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

 • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
 • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
 • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

 • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: