Szkolenia / Administracja publiczna, Biznesowe specjalistyczne, Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM

Badania ilościowe i jakościowe

projektowanie badań, analiza danych i raportowanie

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi oraz zawansowanymi zasadami organizacji badań społecznych, w tym ewaluacyjnych. Zaprezentowane zostaną metody badawcze (ilościowe oraz jakościowe), które z powodzeniem będą mogły być wykorzystane do realizacji badań społecznych i ewaluacyjnych także przez osoby niezwiązane z branżą badawczą. Podczas szkolenia zaprezentowane będą podstawowe narzędzia analizy danych statystycznych. Główny nacisk położony będzie na raportowanie w badaniach z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Microsoft Office.

Cele szkolenia:

 • Przekazanie wiedzy dotyczącej planowania i realizacji badań.
 • Przekazanie wiedzy w zakresie analizy danych statystycznych.
 • Pokazanie zasad interpretowania zjawisk społecznych z wykorzystaniem wskaźników danych.
 • Zaprezentowanie możliwości wykorzystania statystyki w procesie podejmowania decyzji.
 • Zaprezentowanie różnych rozwiązań umożliwiających obiektywne i rzetelne prezentowanie danych statystycznych.

Korzyści dla uczestników:

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik:
• Nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie planowania i realizacji badań marketingowych, społecznych i ewaluacyjnych.
• Nabędzie wiedzę dotyczącą zastosowania odpowiednich metod badawczych.
• Nabędzie wiedzę i umiejętności doboru próby.
• Nabędzie umiejętności przydatne w procesie pozyskania danych różnymi technikami, zarówno ilościowymi, jak i jakościowymi.
• Nabędzie wiedzę w zakresie analizy i interpretacji danych statystycznych z wykorzystaniem różnych programów komputerowych.
• Nabędzie umiejętności raportowania, tworzenia tabel korelacyjnych i wykresów.
• Nabędzie umiejętności interpretowania danych statystycznych z wykorzystaniem odpowiednich testów statystycznych.

Program szkolenia:

 1. Podstawowe wiadomości o organizacji procesu ewaluacji i prowadzeniu badań. Definiowanie celu, zakresu, pytań badawczych. Tworzenie hipotez badawczych.
 2. Realizacja badań w terenie: Tworzenie narzędzi badawczych. Omówienie metod i technik badań społecznych ze szczególnym uwzględnieniem badań ewaluacyjnych.
 3. Badanie trendów; analiza porównawcza danych empirycznych (metody i techniki)
 4. Wnioskowanie na podstawie zebranego materiału empirycznego w drodze badań ilościowych i jakościowych. Tworzenie szkicu merytorycznego raportu oraz czytelnej i logicznej prezentacji danych.
 5. Arkusz kalkulacyjny w badaniach część pierwsza: analiza danych
 6. Arkusz kalkulacyjny w badaniach część druga: tworzenie raportów, zestawień, porównań.
 7. Arkusz kalkulacyjny w badaniach część trzecia: tworzenie wykresów, eksport wyników do innych programów komputerowych.
 8. Praktyczne warsztaty tworzenia raportów.

Metody szkoleniowe:

 • miniwykład,
 • prezentacja powerpoint,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • ćwiczenia grupowe,
 • dyskusja moderowana,
 • testy i symulacje,
 • studia przypadków,
 • warsztat
Trener prowadzący: dr Dyczewski Błażej
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 23.7.2024 do 24.7.2024 ON LINE

Cena szkolenia:

1 800,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

 • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
 • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
 • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

 • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: