Szkolenia / Kadry i płace, Prawo

Status prawny pracowników-cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce

Przepisy prawa i wymogi formalne

Praktyczne warsztaty dla pracowników kadr, działów personalnych i HRM dotyczące zasad i przepisów prawa regulujących pobyt na terytorium Polski cudzoziemców delegowanych przez pracodawcę zagranicznego w celu wykonywania pracy.

Program szkolenia:

 1. Status osób przybywających do RP celem wykonywania pracy
 • wymogi prawne wynikające z implementacji dyrektyw UE w zakresie delegowania
 • pracownicy z terenu UE/EOG lub Szwajcarii,
 • pracownicy z poza terenu UE,
 • pracownicy tymczasowi delegowani do RP,
 • inne formy wykonywania pracy lub zarzadzania/nadzorowania w ramach spółek i działalności gospodarczych,
 • wyłączenia z zakresu stosowania unormowań dot. delegowania pracowników do RP

 

 1. Legalność pobytu i możliwość wykonywania pracy na terenie RP
 • osoby/pracownicy zwolnienie z obowiązku posiadania jakiegokolwiek tytułu prawnego zezwalającego na wykonywanie pracy
 • kategorie pracowników od których będzie wymagane zezwolenie na pracę
 • pracownicy wykonujące pracę na oświadczeniu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy na terenie RP

 

 1. Agencje Pracy delegujące pracowników tymczasowych na teren RP
 • status prawny Agencji Zatrudniania uprawniający do wykonywania tego rodzaju usług w Polsce
 • wymogi prawne dotyczące pracowników tymczasowych oddelegowanych do Polski
 • różnice pomiędzy wykonywaniem usług pracy tymczasowej, a świadczenia usług gospodarczych dla podmiotów na terenie RP
 • zmiana w statusie pracownika tymczasowego wykonującego pracę na podstawie umowy o pracę, a umowy cywilnoprawnej

 

 1. Ustalanie statusu podmiotu delegującego na teren RP w zakresie uznania go za podmiot delegujący
 • miejsce prowadzenia przeważającej działalności ekonomicznej,
 • prowadzenie naboru i administracyjnych obowiązków dot. zatrudniania oddelegowanych pracowników,
 • ustalenie właściwego ustawodawstwa do stosowania ubezpieczeń społecznych dla delegowanych pracowników,
 • charakter świadczonej działalności na terenie RP,
 • zapewnianie transportu, wyżywienia i zakwaterowania przez podmioty delegujące,

 

 1. Obowiązki formalno-prawne związane z delegowaniem pracowników
 • zgłoszenie faktu delegowania do Głównego Inspektoratu Pracy
 • zakres i forma informacji wymaganych przy zgłoszeniu do GIP,
 • terminy dokonania zmiany w zgłoszeniach dot. delegowanych pracowników

 

 1. Zakres obowiązków jakie musi zapewnić podmiot delegujący na teren RP
 • normy i wymiar czasu pracy,
 • okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego,
 • wymiar urlopu wypoczynkowego,
 • ustalenie i wypłacenie wynagrodzenia za pracę na poziomie co najmniej minimalnym,
 • ustalenie i wypłata należności za pracę w godzinach nadliczbowych (wynagrodzenia i dodatku),
 • bezpieczeństwo i higienę pracy,
 • ochronę pracownic w okresie ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego,
 • wymagania dotyczące zatrudniania pracowników młodocianych i wykonywania pracy przez dziecko,
 • przestrzegania zasad równego traktowania i niedyskryminacji w zatrudnieniu, o których mowa w art. 112 i art. 113 Kodeksu pracy,
 • wykonywanie pracy zgodnie z przepisami o zatrudnieniu pracowników tymczasowych.

 

 1. Sankcje za nieprawidłowości w zakresie delegowania pracowników
 • kara grzywny dla pracodawcy lub jego pełnomocnika, którzy nie dopełnili obowiązków zgłoszeniowych oraz nie wykonywali nałożonych na nich obowiązków.
 • kara grzywny za brak tłumaczeń lub nieprzechowywanie dokumentacji pracowniczej,
 • kara grzywny za stwierdzenie, iż pracownikowi nie można nadać statusu pracownika delegowanego,
 • zagrożenie w zakresie normowanym przez Kodeks Karny.

Metody szkoleniowe:

 • wykład wspierany prezentacją
 • studia przypadków
 • analiza orzecznictwa
 • dyskusja
 • sesje pytań i odpowiedzi
Trener prowadzący: Pałyga Daniel
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:

Pobierz terminarz szkoleń

Cena szkolenia:

800,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

 • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
 • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
 • materiały szkoleniowe w segregatorze
 • certyfikat
 • ciągłą przerwę kawową
 • lunch
 • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
 • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

 • ul. Łucka 13, 00-842 Warszawa