Szkolenia / BHP, Kadry i płace, Prawo

Dokumentacja pracownicza 2024

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej od momentu nawiązania zatrudnienia do zakończenia współpracy z pracownikiem.

Cele szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia akt osobowych i pozostałej dokumentacji ze stosunku pracy oraz o ochronie danych osobowych (w tym RODO) w zakresie niezbędnym w kadrach
 • zaznajomienie uczestników z zasadami prawidłowego stosowania przepisów o prowadzeniu dokumentacji ze stosunku pracy,
 • przekazanie uczestnikom najczęstszych błędów w stosowaniu przepisów o prowadzeniu dokumentacji pracowniczej oraz sposobów na ich uniknięcie a także wyjaśnienie wątpliwości związanych z zakresem objętym szkoleniem zgłaszanych przez uczestników w trakcie zajęć

 

 

Korzyści dla uczestników:

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik:

 • zdobędzie wiedzę o zakresie i sposobie realizacji obowiązku prowadzenia dokumentacji ze stosunku pracy
 • zdobędzie umiejętność właściwego doboru zakresu prowadzenia dokumentacji w firmie oraz sposobów na ich prawidłowe przechowywanie i administrowanie
 • uzyska odpowiedzi na pytania dotyczące stosowania przepisów o  prowadzeniu dokumentacji pracowniczej przyjętych we własnej firmie rozwiązań w tym zakresie zgłoszone w trakcie szkolenia

Program szkolenia:

I. Najważniejsze zasady prowadzenia akt osobowych pracowników.
a. Część B akt osobowych – dokumenty dotyczące trwającego stosunku pracy
b. Cześć D akt osobowych – dokumenty dotyczące nałożenia kary porządkowej.
c. Część E – zmiany w prowadzeniu dokumentacji – kontrola trzeźwości – omówienie zmian

II. RODO – zmiany w zakresie danych osobowych i ich wpływ na procesy rekrutacyjne i kadrowe
a. Zmiany w systemie ochrony danych osobowych
b. Zasady postępowania z CV dostarczanymi przez kandydatów do pracy
c. Dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności
d. Pytania zakazane w procesie rekrutacji
e. Referencje i zdjęcia kandydatów i pracowników
f. zasady zbierania i przetwarzania dokumentacji pracowniczej
g. Obowiązki pracodawcy w zakresie RODO

III. Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy.
a. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy i pracownika – porównanie.
b. Skierowanie kandydata do pracy na wstępne badania lekarskie.
c. Orzeczenie lekarskie. Kiedy można honorować stare zaświadczenie lekarskie?
d. Świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy.
e. Świadectwa szkolne i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje

IV. Dokumenty dotyczące trwającego stosunku pracy
a. Nowy wzór umowy o pracę lub jej pisemne potwierdzenie oraz zmiana warunków zatrudnienia.
b. Informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia – wzór informacji oraz omówienie zmian
c. Dokumenty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy
d. Dokumenty odnoszące się do powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się.
e. Dokumenty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych zatrudnionego.
f. Dokumenty przyznające pracownikowi nagrody, wyróżnienia lub udzielające mu kary porządkowej.
g. Dokumenty związane ze szczególnymi uprawnieniami pracowniczymi wynikającymi z rodzicielstwa. Dokumenty obowiązkowe i fakultatywne

V. Dokumenty dotyczące ustania zatrudnienia
a. Nowy wzór świadectwa pracy – wzór świadectwa oraz omówienie zmian
b. sprostowanie świadectwa pracy
c. kto jest uprawniony do podpisania świadectwa pracy
d. obowiązkowa informacja wydawana pracownikowi wraz ze świadectwem pracy po ustaniu stosunku pracy – zakres informacji, wzór
e. umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy – kluczowe zapisy umowy
f. potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym
g. orzeczenie lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi po rozwiązaniu stosunku pracy

VI. Pozostałe dokumenty związane z zatrudnieniem
a. Dokumentacja wykorzystania urlopów wypoczynkowych i zwolnień od pracy – omówienie siły wyższej, urlopów opiekuńczych, elastycznej organizacji pracy w zakresie dokumentacji
b. Praca zdalna regularna oraz praca zdalna okazjonalna prowadzenie dokumentacji oraz regulamin zdalnej regularnej – wzór
c. Kontrola trzeźwości – regulamin oraz uwarunkowania wprowadzenia tego rozwiązania w organizacji – wzór regulaminu
d. Zasady prowadzenia kart przydziału odzieży i obuwia roboczego
e. Ewidencja czasu pracy – po zmianach w kodeksie pracy

Metody szkoleniowe:

 • online
Trener prowadzący: Pałyga Daniel
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 27.8.2024 do 27.8.2024 ON LINE
od 8.11.2024 do 8.11.2024 ON LINE
od 19.12.2024 do 19.12.2024 ON LINE

Cena szkolenia:

900,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

 • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
 • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
 • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

 • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: