Szkolenia / Administracja publiczna, Prawo

Dostęp i odmowa dostępu do informacji publicznej

Szkolenie z zakresu dostępu do informacji publicznej, z uwzględnieniem procedury rozpatrywania i identyfikowania wniosków o dostęp do informacji publicznej, sposobu redagowania aktów prawnych oraz techniczno-materialnych w ramach udzielania dostępu i odmowy dostępu do informacji publicznej. Szkolenie zapewni przegląd aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie dostępu i odmowy dostępu do informacji publicznej.

Cele szkolenia:

Podczas szkolenia uczestnicy zyskają kompleksową wiedzę z zakresu identyfikowania i rozpatrywania wniosków o dostęp do informacji publicznej. Uczestnicy zapoznają się ze środkami prawnymi przysługującymi w razie odmowy udostępnienia informacji, redagowaniem aktów administracyjnych oraz procedurą administracyjną. Szkolenie zapewni przegląd aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie dostępu i odmowy dostępu do informacji publicznej oraz wyjaśni wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem przepisów powszechnie obowiązujących regulujących problematykę udostępniania informacji publicznych.

Korzyści dla uczestników:

Efektem prowadzonego szkolenia ma być poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu dostępu do informacji publicznej oraz praktyczna umiejętność zastosowania procedury administracyjnej w zakresie odmowy dostępu do informacji publicznej. Efektem szkolenia będzie zapoznanie słuchaczy z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych w zakresie dostępu do informacji publicznej.

Program szkolenia:

I Wprowadzenie – prawne podstawy dostępu do informacji publicznej:
1. Regulacje prawne odnoszące się dostępu do informacji publicznej – przegląd.
2. Ograniczenia prawa do informacji publicznej – zasady ograniczenia, zakres ograniczenia
3. Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej
4. Podmioty uprawnione do uzyskania dostępu do informacji publicznej

II Pojęcie informacji publicznej:
1. Definicja informacji publicznej
2. Informacja publiczna prosta
3. Informacja publiczna przetworzona
4. Informacja niebędąca informacją publiczną
5. Dokumenty wewnętrzne, organizacyjne, projektowe

III Zakres informacji podlegających udostępnieniu:
1. Katalog danych i informacji określanych przez ustawę jako informacja publiczna
2. Organizacyjno – techniczne aspekty udostępnienia informacji:
a) Forma wniosku
b) Terminy do udostępnienia informacji publicznej
c) Dopuszczalność i przesłanki przedłużenia terminu do udzielenia informacji publicznej

IV Formy udostępniania informacji publicznej
1. Określenie formy udostępnienia – prawo wnioskodawcy
2. Przekształcenie informacji publicznej w inną formę
3. Umorzenie postępowania

V Odmowa udostępnienia informacji publicznej:
1. Decyzja administracyjna jako forma odmowy udostępnienia informacji publicznej,
a) konstrukcja i elementy obligatoryjne decyzji
b) stosowanie przepisów KPA
2. Środki prawne przysługujące wnioskodawcy w razie odmowy udostępnienia informacji
a) Odwołanie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
b) Skarga na przewlekłość postępowania

VI Odpowiedzialność karna za nieudostępnienie informacji publicznej

VII Orzecznictwo sądów administracyjnych:
1. Tajemnica przedsiębiorstwa, prywatność osoby fizycznej a udostępnianie informacji publicznej

VIII Zasady pobierania opłat za udostępnienie informacji publicznej.
1. Kontrowersje i racjonalizacja praktyki – orzecznictwo

Trener prowadzący: mec Magdalena Tarnowska
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 7.12.2023 do 7.12.2023 ON LINE

Cena szkolenia:

900,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

  • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
  • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

  • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: