Szkolenia / Administracja publiczna, Kadry i płace, Prawo, Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM

Mobbing, dyskryminacja i molestowanie w miejscu pracy – sposoby przeciwdziałania

Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu w pracy

Pracodawca, zgodnie z art. 94 kodeksu pracy, jest zobowiązany przeciwdziałać mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu w miejscu pracy. Szkolenie pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z istotą mobbingu, podstawami prawnymi, sposobami przeciwdziałania oraz tworzeniem wewnętrznej polityki antymobbingowej. Zjawisko mobbingu jest opisane przez Kodeks Pracy i oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Podczas szko.lenia praktycznie zostaną omówione działania mobbingowe ale także działania pracodawcy, które mobbingiem nie są

Cele szkolenia:

 • zapoznanie z normami prawnymi obowiązującymi w zakresie dyskryminacji i mobbingu
 • rodzaje dyskryminacji i ich wpływ na funkcjonowanie pracodawców,
 • rodzaje mobbingu, sposoby przeciwdziałania i eliminowania zachowań mobbingowych,
 • odpowiedzialność organizacji i osób działania z zakresu dyskryminacji i mobbingu,

Korzyści dla uczestników:

 • zapoznanie się z metodami rozpoznawanie zachowań dyskryminujących i mobbingowych,
 • prezentacja prawidłowych uregulowań wewnętrznych mających na celu eliminację zachowań dyskryminujących i prowadzących do mobbingu.
 • przyswojenie norm prawnych dotyczących dyskryminacji mobbingu wraz orzecznictwem sądowym,
 • poznanie jakimi cechami charakteryzuje się prześladowca (mobber) i ofiara mobbera,
 • umiejętność rozpoznawania różnic pomiędzy dyskryminacją, molestowaniem, a mobbingiem,
 • poznanie skutków mobbingu w wymiarze grupy i dla indywidualnego pracownika,
 • zdobycie wiedzy jak radzić sobie z ze zjawiskami dyskryminacji i mobbingiem z punktu widzenia osoby, grupy, organizacji lub świadka takiego zachowania.

Program szkolenia:

 1. Definicja dyskryminacji i mobbingu:
  • dyskryminacja bezpośrednia
  • dyskryminacja pośrednia
  • molestowanie (w tym molestowanie seksualne)
  • mobbing
 2. Przyczyny dyskryminacji:
  • ustawowy katalog przyczyn dyskryminacji
  • przykładowe przyczyny spoza katalogu ustawowego
 3. Dyskryminacja w trakcie trwania stosunku pracy
 4. Nierówne traktowanie nie będące dyskryminacją:
  • „dyskryminacja” ustawowa (ustawowe uprzywilejowanie niektórych pracowników)
  • inne względy różnicowania sytuacji pracowników nie będące dyskryminacją
 5. Typowe działania mobbingowe
  • wybrane klasyfikacje działań mobbingowych
  • manipulacje w mobbingu – zarys problemu
 6. Odróżniania zwykłych konfliktów interpersonalnych od konfliktów o znamionach mobbingu
  • konflikt a mobbing – główne różnice
  • diagnoza sytuacji konfliktowych
 7. Osobowość mobbera, osobowość ofiary
  • cechy charakterystyczne mobberów
  • cechy charakterystyczne ofiar
  • problem odróżniania prawdziwych od fałszywych ofiar mobbingu
 8. Metody radzenia sobie z mobbingiem w miejscu pracy
  • wymiar indywidualny
  • wymiar organizacyjny
 9. Środki ochrony pracownika:
  • odszkodowanie
  • możliwość rozwiązania stosunku pracy z winy pracodawcy
 10. Procedury unikania dyskryminacji i mobbingu:
  • postanowienia regulaminów pracy i płacy, regulaminów wynagradzania
  • wewnętrzna polityka antymobbingowa
  • monitorowanie panujących w firmie procedur i zwyczajów

Metody szkoleniowe:

 • miniwykład,
 • prezentacja powerpoint,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • ćwiczenia grupowe,
 • dyskusja moderowana,
 • studia przypadków,
Trener prowadzący: Pałyga Daniel
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 5.4.2023 do 5.4.2023 ON LINE

Pobierz terminarz szkoleń

Cena szkolenia:

900,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

 • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
 • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
 • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

 • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: