Szkolenia / Administracja publiczna, Prawo

Kodeks postępowania administracyjnego

praktyka i orzecznictwo

Szkolenie z procedury administracyjnej, z uwzględnieniem redagowania aktów administracyjnych. Podczas szkolenia omówimy postępowanie administracyjne wraz z postępowaniem odwoławczym i najtrudniejsze zagadnienia związane z KPA. Szkolenie zapewni przegląd aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Cele szkolenia:

Podczas szkolenia omówione zostanie w sposób kompleksowy postępowanie administracyjne wraz z ostatnimi nowelizacjami i uwzględnieniem redagowania aktów administracyjnych. Podczas szkolenia omówione zostanie postępowanie administracyjne wraz z postępowaniem odwoławczym i najtrudniejsze zagadnienia związane z KPA. Szkolenie zapewni przegląd aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych. Streszczone zostaną tematy związane z zasadami ogólnymi postępowania, stroną i pełnomocnikami strony, jak również właściwością organu administracji, wyłączeniem organu i pracownika organu. Szkolenie obejmie wiedzę z zakresu wszczęcia i przebiegu postępowania, w tym postępowanie wyjaśniające, rozprawę administracyjną, zawieszenie i umorzenie postępowania, postępowanie uproszczone, mediację i milczące załatwienie sprawy. Omówione zostaną przepisy dotyczące biegu terminów lub sposobów doręczeń korespondencji w postępowaniu administracyjnym, przedłużania postępowania czy przywracania terminów wynikające ze zmian wprowadzonych w zw. z Covid 19. Omówione zostaną akty administracyjne w postaci: decyzji, postanowienia i ugody wraz z techniką ich poprawnego redagowania. Szkolenie obejmie postępowanie odwoławcze, wzruszalność decyzji w zwyczajnych i nadzwyczajnych trybach postępowania.

Korzyści dla uczestników:

Efektem prowadzonego szkolenia ma być poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu ogólnego postępowania administracyjnego, przedstawienie zmian wprowadzonych nowelizacjami z kilku ostatnich lat. Efektem szkolenia będzie zapoznanie słuchaczy z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych w zakresie procedury administracyjnej

Program szkolenia:

I dzień
I Zagadnienia wprowadzające i zasady ogólne postępowania administracyjnego:
1. Kodeks postępowania administracyjnego i inne procedury administracyjne.
2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy KPA.
3. Zasady ogólne postępowania administracyjnego:
– charakter, funkcje i klasyfikacja zasad. Katalog zasad.

II Podmioty postępowania administracyjnego:
1. Podmioty postępowania administracyjnego i sposoby reprezentacji:
a. pojęcie organu administracji publicznej, rodzaje, właściwość rzeczowa, miejscowa i instytucjonalna, upoważnienie do prowadzenia postępowania – pełnomocnictwo administracyjne,
b. przesłanki i tryb wyłączenia organu i wyłączenia pracownika organu administracji publicznej.
2. Pojęcie strony postępowania administracyjnego.
3. Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym, rodzaje pełnomocnictwa, w tym ustanowienie pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego, sposób jego dokumentacji. Przedstawiciel w postępowaniu administracyjnym.
4. Pojęcie uczestników na prawach strony.

III Czynności materialno-techniczne w postępowaniu administracyjnym:
1. Terminy załatwienia sprawy, bezczynność organu i przewlekłość postępowania.
2. Doręczenia:
a. Nowe pojęcie pisma.
b. Rodzaje doręczeń.
c. Doręczenia elektroniczne:
– przedmiot i podmiot doręczeń elektronicznych, dokumentowanie doręczenia i badanie skuteczności doręczenia, dowód doręczenia, stwierdzanie skuteczności doręczenia elektronicznego pism.
d. Skutki niedoręczenia pisma procesowego, w tym konsekwencje niedoręczenia decyzji.
3. Wezwania:
– cel, treść, adresaci, forma i tryb.
4. Udostępnienie akt.

IV Tryb postępowania administracyjnego. Stadia postępowania:
1. Wszczęcie postępowania:
– z urzędu, na wniosek, odmowa wszczęcia, uzupełnianie braków formalnych.
2. Postępowanie wyjaśniające (w tym dowodowe):
– katalog środków dowodowych i jego charakter, przesłanki, forma i tryb przeprowadzania poszczególnych dowodów, rozprawa administracyjna, reguły dowodzenia.
3. Zasady postępowania dowodowego.
4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu przez pracownika organu prowadzącego postępowanie.
5. Przerwanie biegu postępowania:
a. zawieszenie postępowania administracyjnego,
b. umorzenie postępowania administracyjnego.
6. Milczące załatwienie sprawy.

II dzień
V Orzeczenia zapadające w postępowaniu administracyjnym:
1. Decyzja:
– rodzaje decyzji, elementy jej treści, rygor natychmiastowej wykonalności, prawomocność a ostateczność decyzji administracyjnej, środki zaskarżenia.
2. Postanowienia:
– forma, elementy składowe i tryb wydawania.
3. Ugoda administracyjna.
4. Mediacja w postępowaniu administracyjnym i pozycja organu jako strony mediacji:
– charakter sprawy pozwalający na przeprowadzenie mediacji, dobrowolność mediacji, ugoda, poufność przebiegu mediacji, czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia, koszty mediacji).

VI Weryfikacja orzeczeń w zwyczajnych i nadzwyczajnych trybach postępowania
1. Postępowanie odwoławcze z elementami sądowej kontroli administracji:
a. Odwołanie:
– forma, termin i tryb wniesienia odwołania.
b. Postępowanie w trybie autokontroli organu I instancji.
c. Dopuszczalność odwołania, postępowanie odwoławcze merytoryczne, rodzaje rozstrzygnięć w postępowaniu odwoławczym.
d. Oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania.
e. Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej:
– wymogi formalne i tryb jego wnoszenia oraz rozpoznania.
f. Forma uwzględnienia skargi strony w trybie autokontroli (art. 54 § 3 p.p.s.a.).
2. Zażalenie.
3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

VII Tryby nadzwyczajne:
1. Wznowienie postępowania:
– przesłanki, właściwość organu, przedmiot postępowania, rodzaje rozstrzygnięć).
2. Stwierdzenie nieważności decyzji:
– przesłanki, właściwość organu, forma i tryb.
3. Zmiana i uchylenie decyzji ostatecznej:
– przesłanki, właściwość organu, forma i tryb.
4. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji:
– przesłanki, właściwość organu, forma i tryb.

VIII Zaświadczenia, skargi, wnioski
1. Wydawanie zaświadczeń:
– definicja zaświadczenia, treść, forma i tryb).
2. Postępowanie w sprawie skarg, wniosków i petycji.
3. Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych (art. 189a–189k k.p.a.).

Trener prowadzący: mec Magdalena Tarnowska
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 12.9.2024 do 13.9.2024 ON LINE
od 14.11.2024 do 15.11.2024 ON LINE

Cena szkolenia:

1 600,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

  • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
  • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

  • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: