Szkolenia / Kadry i płace, Prawo, Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM

Komisja Antymobbingowa 2024

struktura, zasady funkcjonowania, dokonywanie ocen stanów faktycznych oraz prezentacja wyników prac komisji

• usystematyzowanie zagadnień dotyczących mobbingu, dyskryminacji oraz molestowań
• wskazanie rozwiązań w zakresie przyjmowania i analizowania zgłoszeń dotyczących mobbingu
• zapoznanie z możliwościami funkcjonowania Komisji antymobbingowej
• opisanie trybów i zasad wykonywania pracy przez Komisję
• przypomnienie o obowiązkach i odpowiedzialności ciążącej na pracodawcy z uwagi na zaistnienie zjawiska mobbingu.

Metody pracy:
Szkolenie obejmuje wykład wraz z ćwiczeniami w grupach w oparciu o przykłady trenera lub o przekłady wskazane przez uczestników szkolenia.

Cele szkolenia:

• usystematyzowanie zagadnień dotyczących mobbingu, dyskryminacji oraz molestowań
• wskazanie rozwiązań w zakresie przyjmowania i analizowania zgłoszeń dotyczących mobbingu
• zapoznanie z możliwościami funkcjonowania Komisji antymobbingowej
• opisanie trybów i zasad wykonywania pracy przez Komisję
• przypomnienie o obowiązkach i odpowiedzialności ciążącej na pracodawcy z uwagi na zaistnienie zjawiska mobbingu.

Program szkolenia:

Zagadnienia wstępne
I. Ochrona prawna obywatel i pracownika

II. Dyskryminacja, molestowanie w tym seksualne
Pojęcia, wskazanie różnic w tych zjawiskach, wyjaśnienie zagrożeń dla firmy wynikających konieczności wyjaśniania takich zachowań

III. Podstawowe pojęcia dotyczące mobbingu
Pojęcie mobbingu, mobera, ofiar mobbingu, znamiona istnienia mobbingu

IV. Podstawy prawne oraz orzecznictwo sądowe w zakresie pojęcia mobbingu
Omówienie przykładowych orzeczeń sądowych dotyczących mobbingu

V. Zagrożenia dla organizacji wynikające z mobbingu
Przypomnienie jak istotne dla organizacji jest identyfikacja zjawiska mobbingu, wpływu mobbingu na funkcjonowanie organizacji oraz znaczenie właściwego przekazu na zewnątrz w przypadku upublicznienie tego typu zachowań.

Zgłaszanie zjawiska mobbingu
I. System oficjalnych zgłoszenie podejrzeń mobbingu
Przedłożenie rozwiązań w zakresie możliwości zgłoszeń mobbingu przez wszystkie zainteresowane podmioty takie jak pracodawcę, pracowników, organizacje społeczne, związki zawodowe oraz podmioty zewnętrzne.

II. Anonimowe zgłaszanie mobbingu
Omówienie możliwość funkcjonowania kanałów anonimowej komunikacji w firmach w formie papierowej i elektronicznej

III. Analiza zgłoszeń oficjalnych i anonimowych
Wskazanie na konieczność podstawowej weryfikacji zgłoszeń o podejrzeniu mobbingu przez odpowiednie osoby. System informowania Komisji o zgłoszeniach dotyczących mobbingu.

IV. Procedury związane z odizolowaniem od siebie osób co do których istnieje podejrzenie lub zgłoszenie w zakresie zjawiska mobbingu
Przedstawienie znaczenie właściwej reakcji organizacji na zgłoszenie dotyczące mobbingu. Konieczność wcześniejszego opracowania procedur, jakie winny być zastosowane w stosunku do osób związanych z ewentualnym mobbingiem

Komisja Antymobbingowa
I. Cel powstania i funkcjonowania Komisji Antymobbingowej
Wskazanie celów i zasad funkcjonowania dla pracodawcy, pracowników, organizacji społecznych oraz związków zawodowych

II. Wpływ struktury organizacji na działanie Komisji Antymobbingowej
Zasygnalizowanie jak struktura organizacyjna wpływa na funkcjonowanie komisji w zakresie : szybkości działań, osób decyzyjnych, możliwości wpływania przez różne strony uczestniczące w mobbingu lub wyjaśniających zjawisko mobbingu.

III. Skład Komisji Antymobbingowej
Ustalenie czy warto posiadać stałą komisję z tym samym składem, czy też lepiej aby komisja funkcjonowała w zmiennym składzie. Odpowiedź na pytanie czy Komisja ma być jedna, czy w każdym oddziale.

VI. Znaczenie regulaminów pracy, wynagradzania i innych dokumentów wpływających na ustalenia wewnątrzzakładowe
Konieczność posiadania właściwej wiedzy o strukturze organizacji, relacjach służbowych oraz dokumentacji pracowniczej stosowanej w relacjach pracowniczych.

Prace Komisji Antymobbingowej
I. Tryb rozpatrywania zgłoszeń w zakresie podejrzenia mobbingu
Znaczenie czasu reakcji na zgłoszenia, wybranie odpowiedniego modelu współpracy w Komisji oraz przystąpienie do wyjaśniania zgłoszenia lub zgłoszeń

II. Zbieranie materiału dowodowego
1. Analiza zgłoszenia
2. Weryfikacja pozycji w organizacji ofiary/ofiar mobbingu i mobbera lub mobberów
3. Ustalanie relacji zawodowych pomiędzy ofiarą/ofiarami mobbera lub mobberów

III. Przesłuchania ofiary/ofiar mobbingu i mobbera lub mobberów
1. Wybór odpowiedniego miejsca i czasu przesłuchania
2. Wybór odpowiedniej kolejności przesłuchiwania
3. Uwzględnienie możliwości uczestniczenia pełnomocnika w trakcie przesłuchiwań
4. Przygotowanie się na możliwość odmowy składania jakichkolwiek wyjaśnień lub odmowy przesłuchania przez osoby zaangażowane w zjawisko mobbingu.

IV. Analiza zebranego materiału dowodowego
1. Ustalenie prawdopodobieństwa zaistnienia mobbingu lub innych niepożądanych zachowań.
2. Weryfikacja złożonych wyjaśnień i zeznań
3. Wybór najbardziej prawdopodobnej wersji zdarzeń

V. Sporządzenie raportu
1. Przygotowanie raportu dla przełożonych
2. Sformułowanie wniosków co do konkretnego zgłoszenia
3. Wnioski na przyszłość w zakresie całej organizacji
4. Prezentacja wyników prac Komisji

Metody szkoleniowe:

  • online
Trener prowadzący: Pałyga Daniel
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 1.7.2024 do 1.7.2024 ON LINE
od 5.8.2024 do 5.8.2024 ON LINE

Cena szkolenia:

1 000,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

  • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
  • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

  • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: