Szkolenia / Administracja publiczna, Szkolenia unijne

Polityki horyzontalne w projektach dofinansowanych z funduszy UE w latach 2021 – 2027

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników / uczestniczek z politykami horyzontalnymi w ramach funduszy unijnych na lata 2021 – 2027. Na szkoleniu omówione zostaną praktyczne strony realizacji zasad równościowych na bazie obowiązujących Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, zasada DNSH i zasada partnerstwa. Pokazane zostaną również standardy dostępności.

Korzyści dla uczestników:

Dzięki szkoleniu każdy uczestnik / uczestniczka dowie się jak praktycznie stosować polityki horyzontalne i zasady równościowe w swoich projektach. Przedstawione zostaną źródła prawa i wytyczne opisujące konkretne potrzeby oraz konieczne zapisy we wnioskach o dofinansowanie i wnioskach o płatność. Zostaną również przekazane konsekwencje niestosowania zasad horyzontalnych w projektach, a z drugiej strony sposoby potwierdzenia wykonania działań spełniających zasady horyzontalne.

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne dotyczące polityk horyzontalnych w perspektywie finansowej 2021 – 2027
2. Zasada niedyskryminacji
3. Zasada równości kobiet i mężczyzn
• zasada równości kobiet i mężczyzn,
• rola uczestników procesu – komisja oceniająca projekty, instytucje pośredniczące,
• wniosek o dofinansowanie w kontekście równości kobiet i mężczyzn,
• cele, działania (w tym budżet), rezultaty i monitoring w kontekście równości kobiet i mężczyzn,
• studium przypadku – projekty finansowane z EFRR w kontekście zasady równości kobiet i mężczyzn.
4. Zasada równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
• zasada równości szans i niedyskryminacji – kontekst prawny, Karta Praw Podstawowych, Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami,
• niepełnosprawność – rodzaje, modele, stereotypy na temat niepełnosprawności, funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami,
• bariery fizyczne, cyfrowe, organizacyjne i mentalne dostępności czyli dyskryminacja w praktyce,
• studium przypadku – projekty finansowane z UE w kontekście zasady równości szans i niedyskryminacji.
5. Zasada zrównoważonego rozwoju i zasada „Nie czyń poważnych szkód” (DNSH)
• czym jest zasada Nie czyń poważnych szkód
• jak stosować zasadę
• jak wykazać zgodność z zasadą
6. Zasada partnerstwa
• czym jest zasada partnerstwa
• uwarunkowania prawne
• realizacja zasady partnerstwa
• angażowanie partnerów
• ocena realizacji
• przykłady partnerstwa
7. Konsekwencje i sankcje finansowe za niestosowanie zasad horyzontalnych
8. Pytania i dyskusja
9. Dobre praktyki
10. Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Trener prowadzący: Wojciech Masłowski
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 22.8.2024 do 22.8.2024 ON LINE
od 14.11.2024 do 14.11.2024 ON LINE

Cena szkolenia:

800,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

  • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
  • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

  • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: