Szkolenia / Prawo

Postępowanie sądowoadministracyjne KPA

Na szkoleniu z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego, omówione zostaną poszczególne etapy postępowania przed sądami administracyjnymi. Formuła zajęć zostanie wzbogacona rozwiązywaniem kazusów, w oparciu o wybrane orzecznictwo sądowoadministracyjne dotyczące najczęstszych błędów oraz problemów w procesie stosowania prawa, z uwzględnieniem dorobku judykatury. Omówione zostanie postępowanie przed sądami administracyjnymi w zakresie kontroli sądowej aktów administracyjnych, w szczególności decyzji administracyjnych.

Cele szkolenia:

Zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu procedury administracyjnej oraz sądowoadministracyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem przepisów sądowo-administracyjnych przez urzędników w bieżącej pracy, przy redagowaniu aktów administracyjnych, w tym formułowaniu odpowiedzi na skargę, sprzeciw, wniosek skierowany do sądu administracyjnego. Omówienie aktualnego orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przedstawione zostaną praktyczne aspekty rozpatrywania przez organy odwołań, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy i zażaleń z uwzględnieniem znowelizowanych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Korzyści dla uczestników:

Pozyskanie podstawowej wiedzy z zakresu treści aktów prawnych oraz praktyki dot. procedury administracyjnej, nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce w szczególności przy wydawaniu decyzji, postanowień, rozpatrywaniu skarg i wniosków, a także formułowaniu odpowiedzi na odwołanie czy zażalenie, skargę do sądu itp.

Program szkolenia:

I Sądowa kontrola działalności administracji publicznej
1) Cel i zakres sądowej kontroli orzeczeń administracyjnych
2) Dopuszczalność zaskarżenia aktów administracyjnych
3) Środki prawne inicjujące sądową kontrolę
a) skarga
b) sprzeciw
c) wniosek

II Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym.
1) Strony postępowania sądowego
a) Procesowa pozycja, uprawnienia i obowiązki organu administracji publicznej
b) Formułowanie stanowiska organu wobec zarzutów wniesionych przez stronę na orzeczenie administracyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
2) Rozprawa administracyjna
a) Środki dowodowe
b) Wnioski dodatkowe
3) Rodzaje rozstrzygnięć sądu I instancji w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
4) Środki zaskarżenia orzeczeń sądów administracyjnych.
5) Zbieg postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.
6) Aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych obu instancji z zakresu postępowania administracyjnego

III Sposoby formułowania skargi oraz skargi kasacyjnej.

Trener prowadzący: mec Magdalena Tarnowska
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 23.8.2024 do 23.8.2024 ON LINE
od 17.10.2024 do 17.10.2024 ON LINE
od 19.12.2024 do 19.12.2024 ON LINE

Cena szkolenia:

900,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

  • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
  • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

  • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: