Szkolenia / Administracja publiczna, Prawo

Skargi, wnioski i petycje według najnowszych przepisów

Cele szkolenia:

• omówienie zasad rozpatrywania petycji zgodnie z ustawą o petycjach, która weszła w życie 6 września 2015 r.,
• omówienie procedury rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego,
• omówienie praktycznych problemów związanych z postępowaniem w sprawach skarg i wniosków na podstawie aktualnego o rzecznictwa

Korzyści dla uczestników:

Po przeprowadzonych zajęciach uczestnik szkolenia będzie posiadał:

Wiadomości o:
• aktualnych przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego i przepisach pozakodeksowych dotyczących rozpatrywania skarg i wniosków,
• znaczeniu nowelizacji przepisów proceduralnych dla bieżącej działalności urzędowej w sprawach skarg, wniosków i petycji,
• szczegółowej procedurze rozpatrywania petycji zgodnie z ustawą o petycjach, która weszła w życie 6 września 2015 r.,
• aktualnym orzecznictwie dotyczącym rozpatrywania skarg i wniosków.

Umiejętności:
• prawidłowego prowadzenia postępowań w sprawach skarg, wniosków i petycji;
• rozróżniania spraw, w których stosuje się wyłącznie przepisy dotyczące rozpatrywania skarg i wniosków lub rozpatrywania petycji od spraw, w których konieczne jest zastosowanie również innych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
• poprawnej interpretacji przepisów proceduralnych dotyczących skarg, wniosków i petycji.

Program szkolenia:

Część I – Petycje
1. Petycja a wniosek, skarga
2. Przedmiot petycji
3. Prawo do składnia petycji
4. Forma i treść petycji
5. Adresaci petycji
6. Rozpatrywanie petycji
• badanie treści pisma
• publikowanie petycji na stronie internetowej urzędu
• termin rozpatrzenia petycji
• skutki przekroczenia terminu do rozpatrzenia petycji
• pozostawienie petycji bez rozpatrzenia
• sposób załatwienia petycji
7. Odpowiednie stosowanie KPA przy rozpatrywaniu petycji
8. Petycja wielokrotna
9. Informowanie o petycjach

Część II – Wnioski i skargi
1. Wniosek – przedmiot wniosku
2. Prawo do składania wniosków
3. Forma i treść wniosku
4. Adresaci wniosków – właściwość organów
5. Rozpatrywanie wniosków
• badanie treści pisma
• badanie właściwości organu
• termin rozpatrzenia wniosku
• skutki przekroczenia terminu rozpatrzenia wniosku
• pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia
• sposób załatwienia wniosku
• prawo do złożenia skargi
6. Skarga – przedmiot skargi
7. Prawo do składania skarg
8. Organy właściwe do rozpatrywania skarg
9. Rodzaje skarg
• skarga w sprawie indywidualnej
• skarga w toku postępowania
• skarga po zakończeniu postępowania
10. Forma i treść skargi
11. Rozpatrywanie skarg
• badanie treści pisma
• badanie właściwości organu
• termin rozpatrzenia skargi
• skutki przekroczenia terminu rozpatrzenia skargi
• sposób załatwienia skargi
12. Ponowne złożenie skargi
13. Ochrona osób składających wnioski lub skargi
14. Udział prasy i organizacji społecznych
15. Nadzór i kontrola nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków.

Trener prowadzący: mec. Barbara Każarnowicz
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:

Pobierz terminarz szkoleń

Cena szkolenia:

800,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

  • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
  • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

  • ON LINE