Szkolenia / Administracja publiczna, Prawo

Skargi, wnioski i petycje według najnowszych przepisów

Cele szkolenia:

• omówienie zasad rozpatrywania petycji zgodnie z ustawą o petycjach, która weszła w życie 6 września 2015 r.,
• omówienie procedury rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego,
• omówienie praktycznych problemów związanych z postępowaniem w sprawach skarg i wniosków na podstawie aktualnego o rzecznictwa

Korzyści dla uczestników:

Po przeprowadzonych zajęciach uczestnik szkolenia będzie posiadał:

Wiadomości o:
• aktualnych przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego i przepisach pozakodeksowych dotyczących rozpatrywania skarg i wniosków,
• znaczeniu nowelizacji przepisów proceduralnych dla bieżącej działalności urzędowej w sprawach skarg, wniosków i petycji,
• szczegółowej procedurze rozpatrywania petycji zgodnie z ustawą o petycjach, która weszła w życie 6 września 2015 r.,
• aktualnym orzecznictwie dotyczącym rozpatrywania skarg i wniosków.

Umiejętności:
• prawidłowego prowadzenia postępowań w sprawach skarg, wniosków i petycji;
• rozróżniania spraw, w których stosuje się wyłącznie przepisy dotyczące rozpatrywania skarg i wniosków lub rozpatrywania petycji od spraw, w których konieczne jest zastosowanie również innych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
• poprawnej interpretacji przepisów proceduralnych dotyczących skarg, wniosków i petycji.

Program szkolenia:

Część I – Petycje
1. Petycja a wniosek, skarga
2. Przedmiot petycji
3. Prawo do składnia petycji
4. Forma i treść petycji
5. Adresaci petycji
6. Rozpatrywanie petycji
• badanie treści pisma
• publikowanie petycji na stronie internetowej urzędu
• termin rozpatrzenia petycji
• skutki przekroczenia terminu do rozpatrzenia petycji
• pozostawienie petycji bez rozpatrzenia
• sposób załatwienia petycji
7. Odpowiednie stosowanie KPA przy rozpatrywaniu petycji
8. Petycja wielokrotna
9. Informowanie o petycjach

Część II – Wnioski i skargi
1. Wniosek – przedmiot wniosku
2. Prawo do składania wniosków
3. Forma i treść wniosku
4. Adresaci wniosków – właściwość organów
5. Rozpatrywanie wniosków
• badanie treści pisma
• badanie właściwości organu
• termin rozpatrzenia wniosku
• skutki przekroczenia terminu rozpatrzenia wniosku
• pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia
• sposób załatwienia wniosku
• prawo do złożenia skargi
6. Skarga – przedmiot skargi
7. Prawo do składania skarg
8. Organy właściwe do rozpatrywania skarg
9. Rodzaje skarg
• skarga w sprawie indywidualnej
• skarga w toku postępowania
• skarga po zakończeniu postępowania
10. Forma i treść skargi
11. Rozpatrywanie skarg
• badanie treści pisma
• badanie właściwości organu
• termin rozpatrzenia skargi
• skutki przekroczenia terminu rozpatrzenia skargi
• sposób załatwienia skargi
12. Ponowne złożenie skargi
13. Ochrona osób składających wnioski lub skargi
14. Udział prasy i organizacji społecznych
15. Nadzór i kontrola nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków.

Trener prowadzący: mec. Barbara Każarnowicz
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 5.7.2022 do 5.7.2022 ON LINE
od 23.8.2022 do 23.8.2022 ON LINE
od 10.10.2022 do 10.10.2022 ON LINE
od 4.11.2022 do 4.11.2022 ON LINE
od 5.12.2022 do 5.12.2022 ON LINE

Pobierz terminarz szkoleń

Cena szkolenia:

800,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

  • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
  • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

  • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: