Szkolenia / Kadry i płace, Prawo, Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM

Prawne aspekty współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi

najnowsze zmiany, aktualny stan prawny na 2022 r.

Współpraca ze związkami zawodowymi zawsze budzi wiele wątpliwości i kontrowersji, często przysparza też problemy pracodawcom. Szkolenie to jest odpowiedzią na najczęściej pojawiające się pytania i problemy związane z relacjami ze związkami zawodowymi. Doświadczony ekspert i praktyk pokaże, jak kształtować pożądane relacje ze związkami zawodowymi, jak stosować i interpretować najnowsze zmiany w ustawie o związkach zawodowych.

Najważniejsza zmiana polega na objęciu pełnym prawem koalicji związkowej wszystkich osób wykonujących pracę zarobkową, które na gruncie konstytucyjnym i prawnomiędzynarodowym mogą być zaliczane do kategorii pracowników. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą osobą wykonującą pracę zarobkową jest zarówno pracownik w rozumieniu Kodeksu pracy, jak i osoba świadcząca pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudnia do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia oraz ma takie prawa i interesy związane z wykonywaniem pracy, które mogą być reprezentowane i bronione przez związek zawodowy.

Cele szkolenia:

 • Wzmocnienie umiejętności współdziałania uczestników z zakładowymi organizacjami związkowymi.
 • Zapoznanie uczestników z zasadami współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w ramach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.
 • Dostarczenie wiedzy i wsparcie ułatwiające zbudowanie strategii współdziałania ze związkami zawodowymi, poparte praktycznymi przykładami wzajemnych zachowań w relacjach pracodawca – związki zawodowe.
 • Przygotowanie uczestników do operacyjnego współdziałania oraz negocjowania ze związkami zawodowymi
 • Zapoznanie uczestników ze zmianami w ustawie o związkach zawodowych

Korzyści dla uczestników:

Adresaci szkolenia:

 • Dyrektorzy, Kierownicy ds. Personalnych
 • Pracownicy komorek personalnych, zzl
 • Przedstawiciele załogi

Program szkolenia:

 1. Covid-19
  o zmiany okresach rozliczeniowych i w systemach czasu pracy
  o konieczność negocjacji z przedstawicielami załogi różnych porozumień
  o praca zdalna
 2. Rewolucyjne zmiany ustawy o związkach zawodowych – 1 stycznia 2019 roku
 3. Zmiana kręgu osób uprawnionych do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych
  • Zmiana definicji osoby, która może przystąpić do związku zawodowego (możliwość tworzenia i wstępowania do związków zawodowych osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnienia)
 4. Zmiana warunków uzyskania przez związek zawodowy statusu zakładowej organizacji związkowej
  • Nowe zasady ustalania reprezentatywności związku zawodowego
 5. Wprowadzenie mechanizmów kontrolnych dotyczących weryfikacji liczby członków związku zawodowego
  • Prawo składania przez pracodawcę zastrzeżeń co do liczebności związku
  • Na kim będzie spoczywał ciężar udowodnienia prawidłowości, co do ilości członków organizacji związkowej?
  • Jak to będzie wyglądało w praktyce?
 6. Nowe zasady ustalania reprezentatywności związku zawodowego (zmiana obowiązujących progów)
 7. Doprecyzowanie zakresu informacyjnego dla związku zawodowego
  • Jakich informacji może wymagać organizacja związkowa od pracodawcy?
  • Jakie czyny popełnione w związku z posiadaniem informacji mogą rodzić odpowiedzialność działacza związkowego?
 8. Zmiana treści art. 30 – nowe regulacje w zakresie zawierania porozumień zbiorowych
  • Jakie konsekwencje rodzą nowe przepisy w praktyce dla pracodawcy i strony związkowej?
 9. Zmiany w zakresie konsultacji lub zgody związku zawodowego w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę
  • Zmiana terminów na podjęcie decyzji przez związek zawodowy
  • Co to w praktyce oznacza dla pracodawców?
  • Kiedy pracodawca jest zwolniony z tego obowiązku?
 10. Zmiana treści art. 31 – rozszerzenie zakresu osób uprawnionych do zwolnienia
  z obowiązku świadczenia pracy

  • Umowy na czas określony – 21 listopada koniec przepisów końcowych
  • Pracownicze programy kapitałowe – system oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych – NOWOŚĆ
  • Kiedy osobie wykonującej pracę zarobkową (innej niż pracownik) nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej?
  • Więcej osób będzie mogło korzystać z odszkodowań w przypadku rozwiązania lub niekorzystnej zmiany umowy przez pracodawcę bez uzyskania zgody zarządu związku zawodowego
  • Kiedy gwarancje ochronne nie będą miały zastosowania?
  • Jakie obowiązują terminy?
  • Rekompensaty pieniężne
  • Wyłączenie instytucji przywrócenia do pracy
  • Dodatkowe sankcje karno – administracyjne
 11. Zmiana art. 32 – rozszerzenie ochrony członków związku
 12. Istotne zmiany w zakresie roszczeń przysługujących działaczom związkowym wykonującym pracę zarobkową, a nie posiadających statusu pracowniczego
 13. Zmiana art. 35 – rozszerzenie zakresu odpowiedzialności karnej
 14. Zmiany w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 15. Wybrane zagadnienia w zakresie zmian prawa pracy
 16. RODO – najnowsze zmiany w zakresie danych osobowych i ich wpływ na procesy pracownicze
Trener prowadzący: Pałyga Daniel
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 26.8.2022 do 26.8.2022 ON LINE
od 3.11.2022 do 3.11.2022 ON LINE

Pobierz terminarz szkoleń

Cena szkolenia:

1 000,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

 • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
 • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
 • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

 • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: