Szkolenia / Kadry i płace, Prawo, Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM

Prawne aspekty współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi

najnowsze zmiany, aktualny stan prawny na 2024 r.

Współpraca ze związkami zawodowymi zawsze budzi wiele wątpliwości i kontrowersji, często przysparza też problemy pracodawcom. Szkolenie to jest odpowiedzią na najczęściej pojawiające się pytania i problemy związane z relacjami ze związkami zawodowymi. Doświadczony ekspert i praktyk pokaże, jak kształtować pożądane relacje ze związkami zawodowymi, jak stosować i interpretować najnowsze zmiany w ustawie o związkach zawodowych.

Najważniejsza zmiana polega na objęciu pełnym prawem koalicji związkowej wszystkich osób wykonujących pracę zarobkową, które na gruncie konstytucyjnym i prawnomiędzynarodowym mogą być zaliczane do kategorii pracowników. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą osobą wykonującą pracę zarobkową jest zarówno pracownik w rozumieniu Kodeksu pracy, jak i osoba świadcząca pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudnia do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia oraz ma takie prawa i interesy związane z wykonywaniem pracy, które mogą być reprezentowane i bronione przez związek zawodowy.

Cele szkolenia:

 • Wzmocnienie umiejętności współdziałania uczestników z zakładowymi organizacjami związkowymi.
 • Zapoznanie uczestników z zasadami współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w ramach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.
 • Dostarczenie wiedzy i wsparcie ułatwiające zbudowanie strategii współdziałania ze związkami zawodowymi, poparte praktycznymi przykładami wzajemnych zachowań w relacjach pracodawca – związki zawodowe.
 • Przygotowanie uczestników do operacyjnego współdziałania oraz negocjowania ze związkami zawodowymi
 • Zapoznanie uczestników ze zmianami w ustawie o związkach zawodowych

Korzyści dla uczestników:

Adresaci szkolenia:

 • Dyrektorzy, Kierownicy ds. Personalnych
 • Pracownicy komorek personalnych, zzl
 • Przedstawiciele załogi

Program szkolenia:

1. Najnowsze zmiany w prawie pracy i ich wpływ na współpracę ze związkami zawodowymi :
– Praca zdalna
– Zmiany w obiegu dokumentacji – zmiany w regulaminach pracy,
– Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – co wybrać ? Dochody (wynagrodzenia), czy przychody (wynagrodzenia oraz np. 500+)?
– Bezpieczeństwo i Higiena Pracy przy zatrudnianiu cudzoziemców
– Ewentualne zmiany związane z dyrektywą work-life balance
– Przygotowania organizacji na wejście regulacji dotyczących sygnalistów

2. Zmiana kręgu osób uprawnionych do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych
– Zmiana definicji osoby, która może przystąpić do związku zawodowego (możliwość tworzenia i wstępowania do związków zawodowych osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnienia)

3. Mechanizmy kontrolne dotyczące weryfikacji liczby członków związku zawodowego
– Prawo składania przez pracodawcę zastrzeżeń co do liczebności związku
– Na kim będzie spoczywał ciężar udowodnienia prawidłowości, co do ilości członków organizacji związkowej?
– Jak to będzie wyglądało w praktyce?
– Zasady ustalania reprezentatywności zakładowego i międzyzakładowego związku zawodowego

4. Zakres informacyjny dla związku zawodowego o jakie informacje może wymagać organizacja związkowa od pracodawcy

5. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy z prawem do wynagrodzenia
– konieczne warunki ustawowe
– czego i jak można od przedstawicieli związków zawodowych w zakresie udokumentowania nieobecności

6. Zmiany w zakresie konsultacji lub zgody związku zawodowego w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę
– Zmiana terminów na podjęcie decyzji przez związek zawodowy
– Co to w praktyce oznacza dla pracodawców?
– Kiedy pracodawca jest zwolniony z tego obowiązku?

7. Rozszerzenie ochrony członków związku :
– Więcej osób będzie mogło korzystać z odszkodowań w przypadku rozwiązania lub niekorzystnej zmiany umowy przez pracodawcę bez uzyskania zgody zarządu związku zawodowego
– Kiedy gwarancje ochronne nie będą miały zastosowania?
– Jakie obowiązują terminy?

8. Zmiany w zakresie roszczeń przysługujących działaczom związkowym wykonującym pracę zarobkową, a nie posiadających statusu pracowniczego
– Rekompensaty pieniężne
– Wyłączenie instytucji przywrócenia do pracy

9. Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności karnej dla pracodawcy lub osób działających w imieniu pracodawcy
– Dodatkowe sankcje karno–administracyjne

10. Wykorzystywanie uprawnień pracodawców i związków zawodowych określonych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Trener prowadzący: Pałyga Daniel
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 21.8.2024 do 21.8.2024 ON LINE
od 29.11.2024 do 29.11.2024 ON LINE

Cena szkolenia:

1 000,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

 • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
 • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
 • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

 • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: