Szkolenia / Administracja publiczna, Prawo, Szkolenia unijne

Zasady udzielania zamówień do progu przetargowego w projektach dofinansowanych z funduszy europejskich w latach 2021 – 2027

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z regułami udzielania zamówień o wartościach poniżej progów przetargowych w projektach współfinansowanych z UE w perspektywie finansowej 2021 – 2027. Szczególny nacisk położy się na praktyczną stronę przygotowywania zamówień poniżej progu zasady konkurencyjności i zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Korzyści dla uczestników:

W trakcie szkolenia przewidywane jest badanie studiów przypadków, na podstawie których beneficjenci będą mogli wyciągać wnioski dotyczące postępowań prowadzonych w ramach swoich projektów. Będzie można również przeanalizować konkretne potrzeby uczestników w celu odpowiedniego przygotowania dokumentacji we własnych projektach. Ponadto przekazane zostaną wydane interpretacje Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej ws. udzielania zamówień w projektach.

Program szkolenia:

1. Aktualny stan prawny dokumentów i wytycznych dotyczących rozliczania projektów w perspektywie finansowej 2021 – 2027
2. Wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków, w tym:
o Zasięg geograficzny kwalifikowalności
o Ramy czasowe kwalifikowalności
o Ocena kwalifikowalności wydatku
3. Właściwe szacowanie wartości zamówienia w projekcie
o Tożsamość czasowa
o Tożsamość podmiotowa
o Tożsamość przedmiotowa
4. Ogólne warunki udzielania zamówień ramach projektów
o Zamówienia do 50 tys. zł netto
o Zamówienia od 50 tys. zł netto wg zasady konkurencyjności
o Zamówienia na usługi społeczne
5. Przykładowe zapisy w zapytaniach ofertowych zwiększające możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego
6. Opracowanie dokumentacji zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie i wytycznymi
o Dodawane warunków spełniających zasady horyzontalne w postępowaniach
o Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą
o Wypełnienie obowiązków informacyjnych przez Beneficjenta
7. Rozliczenie efektów pracy
8. Uproszczone metody rozliczania wydatków
9. Udzielanie zamówień w ramach kosztów pośrednich
10. Zamówienia w projektach partnerskich
11. Skuteczne działania i sposoby reakcji w przypadku nałożenia korekt finansowych przez IZ
• Dobre praktyki
• Pytania i dyskusja
• Podsumowanie

Trener prowadzący: Wojciech Masłowski
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 18.7.2024 do 18.7.2024 ON LINE
od 10.10.2024 do 10.10.2024 ON LINE
od 7.11.2024 do 7.11.2024 ON LINE

Cena szkolenia:

800,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

  • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
  • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

  • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: