Blog

Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego – prawo zamówień publicznych 2021

Zapraszamy na cykl materiałów poświęconych analizie ryzyk, która można wykorzystać do opracowania przedmiotowego dokumentu.  Część niniejsza dotyczy ryzyk związanych z przygotowaniem projektu jaki miałby być objęty postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Materiał niniejszy oparto o publikacje Urzędu Zamówień Publicznych oraz portalu ppp.gov.pl

Autor.

Barbara Każarnowicz

Radca prawny.

Lp. Ryzyko Opis Jednostka ryzyka Alokacja ryzyk Wartość (1- mały, 5- duży)[1] Określenie sposobów zapobiegania lub minimalizowania skutków wystąpienia ryzyka
Zamawiający Wykonawca Prawdopodobieństwo (%)
1.  Ryzyka związane z przygotowaniem postępowania/projektu
1.1 Materiały wyjściowe do projektowania Brak określenia podstawowego zakresu rzeczowego projektu (koncepcji lub projektu budowlanego), brak warunków technicznych, brak Decyzji Środowiskowych. Koszt i czas X  Niepewność   Określenie zakresu przedsięwzięcia przez Zamawiającego i przygotowanie materiałów wyjściowych do projektowania: przygotowanie Studium Wykonalności projektu (jeśli nie było przygotowane na wcześniejszym etapie); przygotowanie koncepcji projektowej określającej ogólny zakres rzeczowy i przestrzenny projektu (Zamawiający może też posiadać projekt budowlany); pozyskanie wstępnych warunków technicznych; pozyskanie Decyzji Środowiskowych.
1.2 Określenie potrzeb i wymagań Zamawiającego Ryzyko związane z niewłaściwym określeniem przez Zamawiającego  jego potrzeb i wymagań. Koszt i czas X     Precyzyjne określenie potrzeb i wymagań w zakresie technicznym i funkcjonalnym, jakościowym na jak najwcześniejszym etapie dialogu. Dokonanie zapisów w PFU odnośnie ewentualnych konieczności rozbudowy, przebudowy lub zmiany funkcji. Określenie ewentualnych obszarów mogących w przyszłości stanowić zwiększenie/ rozszerzenie zakresu prowadzonych usług.
1.3 Wybór Wykonawcy Nieprzewidziane opóźnienia Projektu związane ze sposobem i jakością prowadzenia postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy wynikające np. z liczby zadawanych pytań, czasu odpowiedzi na zadane pytania lub z konieczności anulowania i powtórzenia procedury. Czas X     Zgodne z prawem prowadzenie postępowania. Właściwe sformułowanie warunków udziału w postępowaniu. Właściwe ustalenie kryteriów oceny ofert oraz przypisanie im odpowiednich wag.
1.4 Brak atrakcyjności rynkowej Projektu Nieotrzymanie ofert lub otrzymanie nieoptymalnych kosztowo ofert z uwagi na niewłaściwy zakres rzeczowy SWZ lub nieoptymalny podział ryzyk. Koszt i czas X   Właściwe określenie zakresu Projektu z uwzględnieniem wniosków z badania rynku, z dialogu konkurencyjnego, analiza postulatów potencjalnych Partnerów Prywatnych na etapie zadawania pytań do SWZ.
1.5 Przyjęcie niewłaściwego modelu realizacji Projektu Ryzyko przyjęcia niewłaściwego modelu realizacji Projektu ( np. niewłaściwej struktury finansowania, ). Koszt i czas X   Właściwe określenie zakresu Projektu /zadania objętego postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem wniosków z badania rynku.
1.6 Wadliwość zakładanego mechanizmu wynagradzania Ryzyko niekorzystnego dla Wykonawcy wynagradzania (np. próba uśrednienie wynagrodzenia, brak waloryzacji , zaliczek, lub duża  liczba kar umownych bez określenia górnej granicy  ich łącznej kwoty). Koszt i czas X   Właściwe określenie zakresu Projektu z uwzględnieniem wniosków z wstępnego badania rynku analiza postulatów potencjalnych Wykonawców na etapie zadawania pytań do SWZ.
1.7 Ryzyko zarządzania procesem planowania Ryzyko wystąpienia błędów w zarządzaniu na etapie planowania przed podpisaniem Umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Koszt i czas X     Zapewnienie właściwego zarządzania Projektem na etapie planowania, organizacja i kompetencje ewentualnego Zespołu Projektowego.
1.8 Protesty społeczne Ryzyko wystąpienia oczekiwań i protestów społecznych w odniesieniu do zakresu przedmiotu  projektu ( np. protesty przeciwko budowie oczyszczalni ścieków, spalarni śmieci) Koszt i czas X     Optymalne zarządzanie informacją o Projekcie
1.9 Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Ryzyko wydłużenia procedur projektowych. Czas X       Wyprzedzające złożenie wniosków o wydanie decyzji lokalizacyjnej celu publicznego/określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, właściwe opracowanie dokumentów.
1.10 Brak Decyzji Środowiskowych Ryzyko nieuzyskania do momentu składania ofert brakujących Decyzji Środowiskowych. Koszt i czas X       Wyprzedzające złożenie wniosków o wydanie Decyzji Środowiskowych, właściwe opracowanie kart informacyjnych przedsięwzięć.