Blog

Okresowe szkolenia pracownika w zakresie bhp

Pracodawca ma obowiązek w trakcie pozostawania pracownika w zatrudnieniu organizować okresowe szkolenia w zakresie bhp. Szczegółowe zasady szkolenia określa rozporządzenie MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. Nr 180, poz. 1860). W sprawie zaświadczeń, dokumentacji i obowiązków organizatora szkoleń stosuje się rozporządzenie MENiK z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31, poz. 216).
Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Cel szkolenia. Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno organizacyjnymi w tym zakresie.

Uczestnicy. Szkolenie okresowe odbywają:

  • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
  • pracownicy inżynieryjno techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
  • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby;
  • pracownicy administracyjno biurowi i inni niewymienieni w pkt 1–4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Częstotliwość szkoleń okresowych

Stanowisko Termin pierwszego szkolenia
(od rozpoczęcia pracy)
Częstotliwość Forma szkolenia
Pracownik na stanowisku robotniczym 12 miesięcy 3 lata Instruktaż
Pracownik na stanowisku robotniczym,

na którym występują szczególnie duże
zagrożenia

12 miesięcy 1 rok Instruktaż
Pracownik techniczno‑inżynieryjny 12 miesięcy 5 lat Kurs,

seminarium, samokształcenie kierowane

Pracownik administracyjno‑biurowy

oraz inny, którego praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe, niebezpieczne albo związane z odpowiedzialnością bhp

12 miesięcy Pracownik administracyjno-

‑biurowy – 6 lat.

Pozostali – 5 lat

Kurs, seminarium, samokształcenie kierowane
Pracownik służby bhp, osoba wykonująca zadania służby bhp 12 miesięcy 5 lat Kurs, seminarium,

samokształcenie
kierowane

Pracodawca, brygadzista, mistrz, kierownik 6 miesięcy 5 lat Kurs,

seminarium,

samokształcenie

kierowane